Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Medewerking in plaats van tegenwerking door autoriteiten, voor het houden van groote voorraden benzine enz. bij verschillende industrieën.

Bezwaren van verzekeringsmaatschappijen vervallen, premiën worden aanmerkelijk lager.

van grootere hoeveelheden vluchtige, gemakkelijk ontbrandbare vloeistoffen, zoowel door den Staat als door particuliere ondernemingen, in de hand gi wei kt kan worden, terwijl zonder dat, de rechtmatige eisch van veiligheid, bij het groote publiek tegenwerking vorderde.

1 lierdoor worden goede technische bedrijven, verschillende industrieele ondeinemingen mogelijk gemaakt; ten minste er wordt voorkomen dat deze \ aak onmogelijk gemaakt worden doordien men gedwongen wordt tot het nemen van practisch onuitvoerbare of hoogst bezwarende veiligheidsmaatïegelen, dit alles neemt met de toepassing, desnoods het voorschrijven van het systeem in kwestie, een einde.

Naai mate het gevaar van het in voorraad houden van en het werken met biandgevaarlijke vloeistoffen op den achtergrond wordt gedrongen, zelts onbeteekenend klein wordt, om niet te zeggen geheel ophoudt te bestaan, naar diezelfde mate zullen de verzekerings-maatschappijen hun bezwaren tegen het assureeren van verbruikers en van voorraden zien ophouden te bestaan, en zullen de premiën, — gelijk men reeds allerwege ziet gebeuren —, lager worden, waarmede alweer indirect de industrie gebaat wordt.

Sluiten