Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

knoppen; hierdoor beginnende kleine knopjes, die zich tusschen elk paar naalden bevinden en anders niet tot ontwikkeling komen, krachtig te groeien. Soms vormen zij nog in

hetzelfde jaar, soms eerst in het volgende, kleine takjes, van welke eene opeenhooping ontstaat, die

aan het geheel het uiterlijk geeft van een pruik of bezem, (zie nevenstaande afbeelding).

Top van groven den, waaraan bezemvorming. In vele gevallen,

en in het bijzonder

op arme, slecht beiverkte of onvoldoend droog gelegde grondeny herstellen de aangetaste boompjes zich niet of slechts zéér langzaam en onvoldoende,

Bestrijding. Uit het bovenstaande blijkt, dat de vreterij van de dennenknoprups zonder nauwkeurig onderzoek eerst merkbaar is, als de schade heeft plaats gehad. In het voorjaar als de knoppen beginnen te werken, dus in de tweede helft van April of begin Mei, is het de beste tijd om de dennenknoprups te bestrijden; de aangetaste knoppen blijven dan in groei achter, zoodat men hieraan dadelijk ziet welke knoppen beschadigd zijn. Deze moeten dan uitgebroken en de daarin aanwezige rupsen of poppen gedood worden. Zooals boven is meegedeeld, worden boompjes die ver boven de omgeving uitsteken, het eerst en het meest aangetast; deze exemplaren (z.g. „voorloopers" en ,,spreikoppen,") die bovendien véél plaats innemen en naar verhouding der ingenomen ruimte weinig waarde krijgen, verwijdere men dus op jeugdigen leeftijd.

Sluiten