Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers, elke christen, die dat alles weet, zal daardoor in zich zelf aangespoord worden, om ook bij te dragen tot het slagen van zulk een Gode welgevallig werk als de uitbreiding van het Rijk Gods op aarde is. Ja, wie weet, of niet menigeen, die er naar streeft, om zich geheel aan O. L. Heer te geven, door het lezen van dit werkje de beste wijze zal leeren kennen, om zijn inwendige roeping tot het Apostolaat onder de heidenen, die hij tot dan toe nog niet duidelijk als zoodanig herkend had. inderdaad op te volgen.

Doch ook voor hen, die getoond hebben, ware vrienden van het Missiewerk te zijn, óf door hun belangstelling in het schoone werk der Missionarissen, óf door hun gebeden ter bevordering van het bekeeringswerk onder de heidenen, óf door hun aalmoezen en soms heldhaftige offers, om dit heerlijke Apostolaat te steunen, — ook voor hen kunnen deze regels een krachtige spoorslag zijn, om op den eenmaal ingeslagen weg standvastig voort te gaan. Immers zij zullen door het lezen van deze regelen, nog duidelijker wellicht dan voorheen, de schoonheid en verhevene grootheid van het Liefdewerk inzien, — zij zullen overtuigd worden van de vele vruchten, die het Apostolaat reeds onder de heidenen gedragen heeft, zij zullen trachten, ook anderen aan te sporen, hun voorbeeld te volgen en zich eveneens voor de Missie in Afrika verdienstelijk te maken, en — zij zullen met ons God den Heer danken, dat er reeds zooveel goeds in het zwarte werelddeel tot stand gebracht is door de Missionarissen, welke zij zeiven

zoo krachtdadig gesteund hebben.

.

In dit schrijven hebben wij ons voorgesteld, de aandacht te vestigen op den oorsprong en de regels van het gezelschap der Witte Paters; de moeilijkheden aan te toonen, die de Missionaris, te midden der heidenen, moet overwinnen, en tevens de manier van handelen bloot te leggen, die hij aanwendt, om de troostrijke

Sluiten