Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Pauselijken Staat om hun te vragen, of zij genegen zouden zijn, den Missionarissen hulp te verleenen. Onder degenen, die aan dezen oproep gehoor gaven, noemen wij met trots onzen landgenoot Hillebrand. Na jaren lang in de Binnenlanden behulpzaam te zijn geweest, is hij als Witte Broeder Bernard op 12 October 1896 in ons Moederhuis, te Maison-Garrée, gestorven. Het begon¬

nen werk moest voortgezet worden doch kostte vele jeugdige menschenlevens en ontzaglijk veel

geld. Er moesten dus nieuwe krachten en geldmiddelen gevonden worden. Te dien einde zond de Kardinaal ftn-

kele Witte Paters naar Europa, om

aldaar de

. Br- Bernardus Hildebrand.

Christelijke

milddadigheid in te roepen. Dit werk werd met goeden uitslag bekroond Zij verzamelden rijke aalmoezen, die in evenredigheid waren met den nood. Zij vonden ook jongelingen, die den moed hadden, hunne jeugdige krachten en zelfs hun leven op te offeren voor het Grootsche Werk van de Evangelisatie Van het rampzalig

Sluiten