Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewennen zich langzamerhand aan het klimaat en leert n op eene practische manier de levenswijze in de warme landen kennen.

Bij het verlaten van het Noviciaat gaan zij, die reeds

Priester zijn,

een tweede proefjaar doen in de eene of andere Missiestatie, alvorens zich voorgoed te verplichten. 2 ij daarentegen,

die hunne theologische studiën nog niet voleindigd hebben, gaan deze voortzetten op het Groot-Seminarie van Carthago, en doen eerst hunne professie op den vooravond van het Subdiakonaat. Door eene belofte onder eed nemen de Aspirant-Missionarissen de verplichting op zich, tot den dood toe zich te zullen toewijden aan de Missiën van Afrika, welke onder de leiding staan van de Sociëteit der Witte Paters, en wel volgens de kerkelijk goedgekeurde Regels dezer Sociëteit en onder de leiding der Oversten. Heeft men eenmaal den eed afgelegd, dan is men lid van de Sociëteit; deze neemt daardoor dan ook verplichtingen op zich jegens den Missionaris, en kan hem niet meer wegzenden dan voor een ernstigen misslag en dan nog slechts door een met redenen omkleed besluit van den Raad.

Om ziekte, of zwakheid van lichaam of geest, zal niemand, na den eed, door de Oversten uit de Sociëteit verwijderd mogen worden. Ook van zijn kant mag een Missionaris, zonder zich grootelijks schuldig te maken voor God, geen valsche voorwendsels of bedriegelijke middelen gebruiken, om van zijn eed ontslagen te worden.

Zij, wier gezondheid ondermijnd is door een min of meer langdurig verblijf in de Binnenlanden, krijgen, óf-

Sluiten