Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Godsdienst de juiste beweegredenen hunner vraag, doch God weet alles ten goede te schikken en bedient zich dikwijls van die baatzuchtige inzichten, om de bekeering der ongeloovigen te bewerken.

Als de Missionarissen een terrein gevonden hebben, dat aan alle vereischten beantwoordt, dan gaan zij aanstonds aan het werk om een woonhuis (i) en een kapelletje te bouwen, alles voorloopig uit stroo : tegelijk wordt een moestuin aangelegd, om zoo spoedig mogelijk Euro-

Zagerij in de Missie.

peesche groenten te hebben. Terwijl de Broeder-Missionaris met zijn aangeworven arbeiders dit stoffelijk werk verricht, gaan de Paters in de naastbij gelegen dorpen op huisbezoek, om eene eerste kennismaking te maken met hunne toekomstige parochianen. Op zulk een bezoek heeft de Missionaris gewoonlijk een kist met allerlei medicijnen bij zich, om door de kostelooze verzorging

(0 P Schmier z. g. is door een ongeluk bij het bouwen van zijn post om het leven gekomen.

i

Sluiten