Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beoordeeling :

„Verleden jaar vraagde mij een openbaar onderwijzer, of ik geen geschikt leerboekje over Vad. Gesch. voor hem kende, dat Wijma, dat hij nog altijd gebruikte, vervangen kon. Ik aarzelde niet. liem de boekjes van Laarman aan te bevelen: als ik voor de O. S. een leesboekje voor dit vak moest aanschaffen, zou ik geen betere kennen. Prettige, levendige stijl, geleidelijke opklimming in inoeielijkheid. ook van den vorm. wèl gekozen onderwerpen, zeer bruikbare opgaven, niet onaardige versjes, zeer doelmatige plaatjes Wi<t wil men meer?" tSchool met den Bijbel.)

„tiet bezwaar, dat velen tot nog toe hadden in een behandeling der Vad. Gesch. naar kleine leesboekjes, zal grootendeels weggenomen zijn, indien zij kennis maken met dit eenvoudig boekje." ( \ acatute.I

„Het beste bewijs voor de uitnemende methode van den heer Laarman 0111 voor kinderen geschiedenis te schrijven, is de derde druk. dien in korten tijd zijn twee eerste deeltjes hebben beleefd. Die methode is in 't kort deze, dat de schrijver juist datgene mededeelt, wat kinderen van normal i ontwikkeling kunnen verwerken en indruk op hen maakt, en dat hij die mededeelingen doet 111 korte zinnen, gezellig koutend, hier en daar de nog wat moeielijke dingen herhalend en aan ?t slot van elke les de hoofdzaak in dichtmaat nog eens samenvat." (Nieuwe Courant.)

Sluiten