Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd, ofschoon het vast staat dat deze molen, bestemd voor het malen van mout, nimmer tot verblijf van den schilder gediend heeft. Het is echter mogelijk dat deze ets, een der allerschoonste van den meester, in werkelijkheid een afbeelding van den molen zijns vaders was. Rembrandt toch heeft zich zeer zeker steeds gaarne zijn verblijf te Leiden herinnerd; nadat hij te Amsterdam gestudeerd had, is hij er teruggekeerd, en portretten van zijn ouders, zijn zuster en andere bloedverwanten en vrienden uit de sleutelstad zijn in groot aantal aanwezig.

Een van Rembrandt's beste portretten stelt zijn vader voor, door den schilder fantastisch uitgedost met harnas en bepluimden baret. Het goedmoedige, door weer en wind gebruinde gezicht van den ouden molenaar maakt een ietwat humoristischen indruk in de krijgsmansplunje, die het omhult. Rembrandt's vader moet een braaf, eenvoudig, niet onontwikkeld man geweest zijn en geacht door zijn tijdgenooten, die hem meer dan eenmaal eerepostjes aanboden.

Van bijzondere liefde voor zijn moeder getuigen het groot aantal afbeeldingen van haar, door Rembrandt tot kort voor haar sterven gemaakt. Herhaaldelijk wordt zij daarin voorgesteld met een bijbel in de hand en de voorliefde, die Rembrandt zijn levenlang voor bijbelsche onderwerpen heeft gehad, de nauwgezetheid waarmede hij het bijbelverhaal daarbij volgt, wijzen er op dat Rembrandt's moeder voor zeker zelf en met vrucht de vorming van haar kind op godsdienstig gebied ter hand heeft genomen.

Weinig is er bekend van Rembrandt's eerste levensjaren.

Emile Michel, wiens uitgebreid werk over Rembrandt, een belangwekkende en volledige studie over den grooten schilder, de bron is waaruit alle latere biografen geput hebben, weet weinig mede te deelen over Rembrandt's jeugd, maar maakt de opmerking, dat toen ter tijd in de school, behalve aan de grondbeginselen der grammatica, een

voorname plaats aan het schoonschrijven werd toegekend. Rembrandt heeft correct leeren schrijven en volgens een woord dat

kenschetsend is voor dien tijd, in zijn brieven zijn al niet meer fouten, dan in die van de meeste zijner voornaamste tijdgenooten.

Het schijnt dat, hoewel Rembrandt een tamelijk middelmatig leerling

Sluiten