Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het jaar 1631 ontwikkelt Rembrandt een bijzondere werkzaamheid ; de schilderijen uit dezen tijd toonen daarbij bijzonderen vooruitgang; wellicht de beste daaronder bevindt zich in het Mauritshuis te 's-Gravenhage en is bekend als „Simeon in den tempel."

Naar Orlers ons mededeelt, beginnen de burgers van Amsterdam aan schilderijen van Rembrandt hooge waarde toe te kennen en ontvangt hij uit Amsterdam herhaaldelijk bestellingen. Hoewel nog tot Maart 1631 als burger van Leiden ingeschreven, is Rembrandt door zijn werk meer en meer verplicht, zich te Amsterdam op te houden en ziet hij weldra de noodzakelijkheid in, naar de hoofdstad te moeten verhuizen. Van invloed op zijn besluit is voorzeker wel geweest de kennismaking met den kunstkooper Hendrik van Uylenburgh. Herhaaldelijk heeft Rembrandt, wanneer hij te Amsterdam moest zijn, bij hem gelogeerd; Uylenburgh is waarschijnlijk zoowel voor de kunstwerken, die Rembrandt wilde verkoopen als voor die, welke hij zich wenschte aan te schaffen, de tusschenpersoon geweest,

Er kan geen twijfel over bestaan, dat juist Rembrandt's verblijf te Leiden van groote beteekenis is geworden voor zijn geheele leven. Te Leiden heeft hij gezocht en gewerkt; hij bleef er voor afleiding bewaart, daar zijn vrienden werkers als-hij waren en hij bovendien den invloed van het ouderlijke huis gevoelde. Door rusteloozen arbeid werd het mogelijk, dat de jonge schilder, die eens te Amsterdam was gekomen en er niet kon aarden, na weinige jaren terugkeerde als erkend meester. De gelegenheid tot zulk een gelukkige ontwikkeling is Rembrandt te Leiden verschaft; we mogen uit de voortdurende relaties met de familie en zijn terugkeer aldaar, zij dit ook slechts voor korte poozen, opmaken, dat hij zelf steeds gaarne aan zijn Leidschen studietijd, als hoedanig die periode waarlijk is te beschouwen, heeft teruggedacht.

Om Rembrandt's werken, zijn succes en ondergang te Amsterdam volledig te kunnen begrijpen, is het noodig er zich rekenschap van te geven, tusschen welke elementen de kunstenaar zich daar geplaatst zag. De bloei eener stad, die zelf een staat vormt, de macht zijner ingezetenen, hun denkwijze, hun manier van leven, het zijn zooveel factoren, welke helpen, Rembrandt's werk en leven te hervormen. .

Rembrandt, de fiere, onafhankelijke man van werken, maar tevens minnaar van luxe en pracht, is te Amsterdam gekomen in een milieu van menschen, die in vele opzichten gelijke gedachten en wenschen hadden; de Amsterdammers voelen zich onafhankelijk als hij en hun zin voor weelde is spreekwoordelijk geworden. Zulk een omgeving was in staat, de ontwikkeling van Rembrandt voor een groot gedeelte te bevorderen';

Sluiten