Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Meisjes in San Sebastian, die Israëls het eerste kop thee brachten in Spanje.

Hoog 20, breed 16.5 cent-

Zie de plaat in dezen catalogus.

»Nu was het tijd geworden om te ontbijten en wij daalden de trappen af naar de zaal, waar met groote letters comedor (eetzaal) geschilderd was. Een groot vertrek van donkei eikenhout, waar alle luiken gesloten waren voor den algemeenen vijand, de zon. Voorzichtig deden wij eenige luiken open 0111 naar de voor ons aangerechte tafel te zien; er was echter niets te bespeuren, maar na &een oogenblik wachtens ging de deur open en twee meisjes bijna van dezelfde grootte, misschien wel zusters, traden binnen, boo-en een oogenblik en zeiden vriendelijk lachend: Buenos dias! Zij droegen op de vlakke hand van den vooruitgestoken ïechteiarm voor ons ieder een schaaltje, zetten het op de bloote, doch alansrijk geboende tafel en na ons een oogenblik met hare donkere kijkers gadegeslagen te hebben, als om ons te vragen of wij nog iets noodig hadden, gingen zij weer even deftig de zaal uit zooals zij gekomen waren. Wij keken elkander zegevierend aan, alsot wij Amerika ontdekt hadden. Wij zijn er, riep Eiens, dat is nu Spaansch. Heb jelui ooit zulk glansrijk zwart haar gezien, zoo rijk gekapt, met die bloem er boven op \ mensen, w at gi oote zwarte oogen; en dan die bevallige kleeding met niets.

Mij schenen die meisjes met haar stijlvolle manieien, liaaie bewegingen en luchtige kleeding, als twee figuren van Flaxman met kleur en leven bezield."

9 jeugdige toreadors.

Hoog i3, breed 23 cent.

»Op eens een scherp en akelig gekrijsch uit een trompet, en het stiertje stoof binnen. Vlucht van al de jongens die bang waren en slechts enkelen, jonge picadores, banderilleros of espadas, liefhebbers van allerlei aard, bleven in de ruimte over Wij hielden een oogenblik onzen adem in. Al wisten wij, dat net niet gevaarlijk was, zulk een sprong te midden van stoeiende jongens deed ons toch rillen; maar alles ging goed Nu was het heerlijk te zien, hoe het jonge dier heen en weer dreigend ronddraafde, zijn kop voortdurend schuddend tegen de roode lappen en andere voorwerpen die hem werden voorgehouden, hoe men om hem heen sprong en dartelde, en zijn gevaarlijke^ ïeeds vrij lano-e horens trachtte te ontwijken. Koddig hoe de stier aanliep op& den jongen, dien hij stellig dacht te doorboren en die dan plotseling voor zijne oogen verdween door een behendige sprong over de eerste omheining."

Sluiten