Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Afdeeling Nijmegen en O. wenscht er nog eens speciaal op te wyzen, dat zy volkomen meegaat met de meening, door het Hoofdbestuur op bladz. 7 van zyn praeadvies geuit, betreffende de vrije artsenkeuze.

De Afdeelingen Oldambt en Orerrelnwe pleiten voor wettelyke opneming van het beginsel der vrye artsenkeuze.

De Afdeeling Botterdam en O. uit zich als volgt:

„Hier nog eens duidelijk uiteen te zetten, dat het zeer wenschelyk zoude zyn, dat het „beginsel van vrye artsenkeuze wettelijk in de Ziekteverzekeringswet vastgesteld werd, „behoeft zeker niet na de keurige en duidelijke uiteenzetting in het praeadvies van het „Hoofdbestuur;"

en zegt verder:

„Zal die artsenkeuze werkelijk „vrij" zijn, dan is het noodzakelijk dat alle geneesheeren, „die wenschen ingeschreven te worden als geneesheer by de districts-ziekenkas of erkende „ziekenkassen, aangenomen worden, en tevens moet er bijgevoegd worden, dat ook voor de „afdeeling van de vrijwillig verzekerden geen geneesheeren mogen geweigerd worden. Vooral „by de erkende ziekenkassen is zulk een wettelyke bepaling voor de geneesheeren noodig „om tegen te gaan, zooals wij o. a. in Duitschland hebben zien gebeuren, dat de besturen „van de erkende ziekenfondsen alleen die geneesheeren zouden aanstellen, die in hun oog „het meest te verkiezen zijn, bijv. uit financieel oogpunt, of uit politieke bedoelingen, of „zelfs om van hen bij aanstelling een zekere som als douceur te vorderen."

De Afdeeling Tiel oordeelt dat de verzekerden het recht moeten hebben zelt hun dokter en apotheker te kiezen, en minstens 1 of 2 maal per jaar op vastgestelde data van keuze te veranderen, terwijl de geneeskundigen en apothekers op diezelfde data wederkeerig het recht moeten hebben leden op te zeggen of te weigeren.

De Afdeeling Tilburg betuigt haar volledige instemming met het principe der vrye artsenkeuze, zooals het in het praeadvies is ontwikkeld.

De Afdeeling Utrecht en O. huldigt het principe der vrije artsenkeuze. Zy stelt voor dat elke verzekerde voor zich en zyn gezin kieze een der geneeskundigen, verbonden aan een der in het district bestaande ziekenkassen, voor een bepaalden tijd (l/a — 1 jaar). Alle artsen in een district zyn bevoegd zich aan de daarin bestaande distri ets- en erkende ziekenkassen te verbinden.

De Afdeeling de Vecht en O. acht het, met het oog op den nog ontbrekenden Algemeenen

Maatregel van Bestuur, evenals het Hoofdbestuur wenschelyk, dat het beginsel der vrye

aitsenkeuze, zooals in het praeadvies is uiteengezet, wettelijk worde opgenomen. Ook zy

is van oordeel, dat dit in het belang is van beide partijen en beslissend is voor het welslagen dezer Wet.

De Afdeeling Walcheren ondersteunt met groote instemming het beginsel der vrije artsenkeuze.

De Afdeeling West-Friesland staat in dezen geheel aan de zijde van het Hoofdbestuur.

De Afdeeling W estland spreekt de wenschelykheid uit, dat wettelijk worde opgenomen het beginsel der vrije artsenkeuze in den zin, als in het praeadvies nader is omschreven.

De Afdeeling Zeeuwsclt-Vlaanderen O. D. meent dat de vrye artsenkeuze in dezen zin gewenscht is, dat de leden der ziekenfondsen het recht hebben eenmaal per jaar zich bij een anderen geneesheer te doen overschrijven. Indien de gelegenheid daartoe meermalen per

Sluiten