Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honorarium der geneeskundigen. Men zal daardoor tevens voorkomen, dat hier te lande geneeskundigen hun beroep uitoefenen tegen een belooning, welke beneden de waardigheid is van hun stand. (Zie het Praeadvies, bladz. 9). De betreurenswaardige toestanden, die daarvan in Duitschland het gevolg zijn, zullen dan hier gelukkig kunnen worden voorkomen.

Ten slotte meent zy, alhoewel erkennende dat het tegenwoordig honorarium van den ziekenfonds-geneesheer (ƒ1.50 per lid) veel te laag is, verhooging van honorarium niet op den voorgrond te moeten stellen, omdat zy voor alles de onafhankelij kheid van den medicus in de Wet gehandhaafd wenscht te zien.

De Afdeeling Apeldoorn en O. meent dat de afstanden van invloed moeten zyn op de regeling van het honorarium. Met 4 tegen 3 stemmen en één in blanco sprak zy zich uit voor het abonnementstelsel. Zy wenscht echter tijdroovende en specialistische behandeling niet by abonnement. Volgens haar ware het het beste een regeling, zooals die bestaat by de H. IJ. S. M.

De Afdeeling Arnhem en O. gaat mede met het Hoofdbestuur, wat betreft het abonnementstelsel.

De Afdeeling Bergen op Zoom, Roosendaal en O. deelt mede dat omtrent het stelsel van honoreeren: abonnement of betaling per dienstverrichting volgens een vastgesteld tarief in de haar vergadering de volgende bespreking is gevoerd. Met betrekking tot de hooge nota's door medici bij de R. V. B. ingediend, werd opgemerkt dat, voor zooverre die hooge bedragen het gevolg zijn van te groot honorarium per enkele dienstverrichting (en niet gevolg van onnoodig veelvuldige dienstpraestaties) de fout voor het grootste deel ligt bij het Bestuur der R. V. B. zelf, en dat dus de droevige ervaring, door het Bestuur met het bestaande systeem van honoreeren opgedaan, niets bewijst tegen dit stelsel. Immers de toestand op het platteland is op vele plaatsen aldus, dat de medicus vele patiënten heeft in zijn uitgestrekte gemeente, die verder dan 2 K.M. van zyn woonplaats wonen; afstanden van een uur en grooter, langs wegen met een rywiel niet te berijden. Rekent hij voor een rijtuig ƒ1.—, voor den afstand 2 X ƒ1.— en voor zijn visite ƒ 0.60, dan komt een dergelyk bezoek reeds op ƒ 3.60, een onmatig hoog bedrag voor ieder, die den levensstandaard in deze streken kent. Eenige leden der Afdeeling konden dit niet goedkeuren en wendden zich tot de Bank om te contracteeren alle visites op afstand te maken tegen een vaste som. Dit werd door de Bank beslist geweigerd en zij werden verzocht zich aan het taiief te houden. Op een vergadering, waar 2/3 der leden aanwezig waren, bleken de leden genegen met de Bank een contract aan te gaan om alle visites op verder dan 2 K.M. afstand te doen tegen een uniformen prijs van ƒ 1.50. Dat bij een dergelijk stelsel van honoreeren de kosten voor geneeskundige hulp niet overdreven behoeven te zijn» bewijst het hieronder volgend overzicht, dat gemaakt is van een plattelandspraktyk gedurende November en December 1903 en Januari 1904 in de veronderstelling, dat het bestaande tarief der R. V. B. werd gevolgd:

In die gemeente zijn 882 hoofden van gezinnen in de pl. belasting aangeslagen voor

minstens ƒ 1000. — ;

„ „ „ is het aantal vrouwen en kinderen dier gezinnen 3346;

„ n „ is in Nov., Dec. 1903 en Jan. 1904 gepraktiseerd bij 50 hoofden van gezinnen;

„ „ „ is in Nov., Dec. 1903 en Jan. 1904 gepraktiseerd bij 87 vrouwen en kinderen;

Volgens het tarief der R. V. B. kwam dien medicus toe van de gezinshoofden . . . ƒ407.49 » „ „ „ „ » „ „ „ „ vrouwen en kinderen „ 503.82

ƒ911.31

Van de 882 gezinnen behooren 750 tot de praktijk van'dien medicus. Die 750 gezinnen zouden dus per jaar kosten ƒ 3650, dus per gezin ƒ 4,875.

Medicamenten zijn hierbij niet berekend.

Indien bij deze berekening de kosten per dienstverrichting uniform waren berekend

Sluiten