Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Die gegenseitigeri Leistungen zwischen Aerzten und Krankenkassen sollen vereinbart werden von Kommiesionen, die zu gleichen Teilen von Aerzten des Bezirks und Delegirten der Krankenkassen gebildet werden.

Stelling II werd met algemeene stemmen aangenomen.

III. Den Honorarbestimmungen seitens dieser Kommissionen ist die staatliche Mindesttaxe zu Grunde zu legen.

Stelling III werd met algemeene stemmen, behalve 18 tegen, aangenomen, nadat „staatliche Mindesttaxe" veranderd was in „staatliche Taxe". Op dit congres waren 164 afgevaardigden tegenwoordig, welke 218 vereenigingen en 16919 leden vertegenwoordigden. Voor nadere byzonderheden verwijzen wfl naar dit bekende gedenkschrift, dat op bldz. 5 van het praeadvies aangehaald is.

Het Artsencongres, in 1904 gehouden te Eostock, bekrachtigde opnieuw de besluiten, te Koningsbergen genomen, en gaf dus opnieuw sanctie aan het ook door onze Afdeeling verlangde honoreerstelsel.

De Afdeeling is van gevoelen, dat deze ervaring in staat is op te wegen tegen de „treurige" ervaring met „Ziekenzorg" opgedaan, welke ziekenkas het ook door onze Afdeeling veroordeelde „gemengd stelsel" volgt, dat geheel buiten het kader van het door ons verlangde stelsel valt. Het stelsel is niet onmogelijk in toepassing.

Dit bewijst zijn bestaan bij honderden kassen in Duitschland; dit bewijst het feit, dat in meer dan 40 Fransche departementen dit stelsel by de „Assistance médicale gratuite" wordt toegepast. Dit bewijst zyn algemeen voorkomen in de Vereenigde Staten en in Noorwegen. Dit bewijst een vluchtig inzien van het „Aerztliches Yereinsblatt" der laatste jaren. Dit bewijst zelfs zijn toepassing in een der plaatsen, ressorteerend onder onze Afdeeling, daar dit systeem bij de geneeskundige armenverzorging der gemeente St-ratum is ingevoerd.

Het zal onze Afdeeling bijzonder aangenaam aandoen, indien het Hoofdbestuur het bovenvermelde in ernstige overweging zou kunnen nemen, terwyl zij op den voorgrond plaatst, niet de waarde van het praeadvies, dat zij op hoogen prijs stelt, te willen verminderen, doch alleen met alle kracht te moeten opkomen voor de bijzondere belangen van den bij de Ziekteverzekeringswet zoo nauw betrokken geneeskundigen stand.

De Afdeeling 's Hertogenboseh en O. en de Afdeeling Leiden en O. verklaren zich voor het abonnementstelsel.

De Afdeeling Limburg merkt op dat in het zuiden van Limburg zeer vele fabrieksfondsen de behandelende medici per visite honoreeren, zonder dat zulks, voor zoover bekend, aanleiding geeft tot klachten van den kant der fondsen of der medici. Evenwel ziet de Afdeeling het gewenschte van een andere wyze van honoreeren — abonnementsysteem — in, daar het honoreeren per visite en per verrichting volgens het praeadvies en het geheim schryven der C.C. aanleiding geeft tot veelvuldig misbruik van den kant der medici.

De Afdeeling Oldambt refereert zich aan hetgeen de Afdeeling Helmond, Eindhoven, Venlo en O. in dezen beweerd heeft, en is derhalve voor salarieering per visite en verrichting.

De Afdeeling Over-Veluwe spreekt zich uit voor het abonnementstelsel en de wettelijke regeling van het minimum-salaris der geneesheeren benevens van het maximum aantal patiënten ten name van den medicus ingeschreven.

De Afdeeling Botterdam merkt het volgende op, waarby zij zich verklaart voor het abonnementstelsel:

Een geneeskundige behoort in het algemeen op een wijze gehonoreerd te worden, dat 1°. een goede behandeling van den patiënt bevorderd wordt;

Sluiten