Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordeel, maar ook de meest conscientieuse geneeskundige is gedwongen aan het kwaad eenigszins mede te doen, daar hy anders telkens patiënten verliest. *)

Door het overgroot aantal visites, dat hier gemaakt wordt en waardoor ook het aantal recepten stygt, moet by een voldoende betaling per visite de contributie veel hooger zijn dan anders, zal de kas van het fonds het kunnen betalen. Over het algemeen bleek trouwens de kas tegen deze wyze van honoreeren niet bestand te zijn, en voerde men daarom den maatregel in, dat er voor de groep geneeskundigen een bepaalde som werd beschikbaar gesteld en deze verdeeld werd naar het respectievelijk aantal visites. Het flnantiëel nadeel van het stelsel werd nu eenvoudig op den geneeskundige verhaald. Als harddravers moesten ze tegen elkander werken; wie het hardst draafde kreeg het meeste, maai* draafden ze allen tweemaal zoo hard als anders, dan kregen ze toch hetzelfde. Het behoeft niet betoogd te worden, dat zulk harddraven niet in het werkelijk belang der patiënten is.

Het beste stelsel van honoreeren is dus:

betaling per visite, mits betaling door den patiënt zelf of door diens familie. Waar dit stelsel echter by minvermogenden niet uitvoerbaar is, moet men zyn toevlucht nemen tot het veel minder goede stelsel van verzekering tegen ziekte; maar dan ook verzekering by één geneeskundige, dus betaling per tyd, derhalve in den vorm van z.g.n. abonnementsstelsel en niet in dien van betaling per visite.

Om echter te voorkomen, dat de patiënt lijdt door het minder consciëntieus zyn van geneeskundigen, moet de band tusschen geneeskundige en patiënt niet te vast zijn, en is het wenschelyk, dat een patiënt elke 3 maanden het recht heeft van medicus te veranderen.

Het is wel gewenscht enkele bijzondere verrichtingen te honoreeren, b.v. kunstverlossingen ; waar sommige geneeskundigen zich meer op de behandeling van inwendige ziekten toeleggen, is bet gewenscht, dat zij niet gedwongen zyn de kunstverlossingen te verrichten; honoreert men deze afzonderlyk, dan kunnen ze verricht worden door hen, die dit het liefst doen. Ook vaccinaties, daar de moeite hiervoor betrekkelijk groot is.

In verband met het abonnementsstelsel zal bepaald moeten worden, dat de ziekenkassen bijtyds opgave doen van in- en afschrijvingen aan den betrefifenden geneeskundige, terwyl tevens bepaald moet worden, wat geschieden moet, indien de werkman ambtshalve wordt verzekerd; het aanwijzen van den geneeskundige mag men immers niet overlaten aan de willekeur van den ambtenaar.

Evenals de patiënt vry moet zyn in het kiezen van den geneeskundige, behoort deze vry te zyn in het al of niet aannemen van een ingeschrevene; in het al of niet behouden van dezen (beperkende bepalingen in geval van ziek zyn van den verzekerde of diens gezin).

In verband met het wenschelijke, dat bij Algemeenen maatregel van Bestuur het minimum-honorarium van den geneesheer en den apotheker per abonnement voor ieder district afzonderlyk worde bepaald, heeft de Commissie van Rapporteurs uit haar Afdeeling gemeend de honorarium-kwestie in studie te moeten nemen en daarover nauwkeurige cijfers te moeten geven. Haar beschouwingen zyn de volgende:

In het Rapport over de ziekenfondsen in Nederland van de tot Nut van het Algemeen (1895) leest men op bladz. 71:

„Eenige bepaalde eischen zyn er, waaraan een ziekenfonds moet voldoen, wil het aan

i) in het jaarverslag der algemeene Rotterdamsche Vereeniging voor Genees-, Heel- en Verloskundige Hulp, een fonds, dat per visite betaalde (het vorige jaar echter gedwongen werd het abonnementsstelsel in te voeren) over het jaar 1896 wordt o. a. gezegd:

„Gaarne ging het Bestuur over tot een. radicale zuivering van de Vereeniging, door alle leden te rooieereu, die, door hun kwistig omspringen met de kas, onze goede zaak op schromelijke wijze benadeelen. Voor iedere lichte ongesteldheid moet de dokter komen; hoe meer visites hy maakt, hoe meer hij in den smaak valt. Den geneeskundige, die alle dagen den zieke bezoekt, noodig of niet, hij wordt genomen en de dokter, die het wel met de Vereeniging meent en daarom, indien het kan, spoedig zijn visites vermindert, hij wordt afgeschreven. Helaas, de Vereeniging telt enkele medici, die toegeven aan zoodanig handelen van'de leden. Zulke leden en zulke dokters zijn het, die de Vereeniging, welke op eerlijke grondslagen rust en zuinig beheerd wordt, op schandelijke wijze ondermijnen, en die dan ook zoo spoedig mogelijk zullen gerooieerd of bedankt worden".

Sluiten