Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Afdeeling Groningen en O. noemt het bedrag van ƒ1000 zelfs nog te hoog voorde meeste gemeenten in de provincie Groningen. In een welvarend dorp in het Noorden dier provincie waren in het kohier van den gemeentelijken hoofdelyken omslag in het jaar 1900: 394 aangeslagen (aanslag bij een minimum-inkomen van ƒ 400). Van deze 394 zijn slechts 103 voor een inkomen van boven de / 1200 aangeslagen. De rest, waaronder 35 landbouwers en 8 arbeiders van ƒ 1200 en minder, zou zich dus allen by een ziekenkas kunnen aansluiten, waardoor het bestaan van den medicus bedreigd zou worden. Hierbij doet zich volgens de Afdeeling nog een vraag voor, die de aandacht verdient en wel deze: Hoe wordt het Bestuur van een ziekenkas gewaar of het inkomen van een verzekerde ƒ1200 niet te boven gaat, daar immers de Kohieren van de Vermogens- en de Bedrijfsbelasting geheim zijn?

i

De Afdeeling Haarlem en O. wil als maximum bedrag ƒ 1000, voor het platteland lager te stellen, en dat wel door afzonderlijke bepaling voor ieder district.

De Afdeeling Heerenveen en O. acht het bedrag zeer veel te hoog. Ter verklaring hiervan geeft zjj als voorbeeld de cijfers van een gemeente, en wel Schoterland. In deze gemeente (en hiertoe behoort het grootste deel van Heerenveen, dus niet alleen een arme streek) zijn aanwezig 3227 woningen, dus minstens even zoo vele, ja vermoedelijk vrij wat meer gezinnen en ook gezinshoofden. In eenzelfde huis toch zijn soms 2 of 3 personen aangeslagen in de belastingen, vooral bij hoogere inkomens (ambtenaren, die op kamers wonen). Neemt men nu als maatstaf de schatting van het inkomen voor de bepaling van den Hoofdelijken Omslag der Gemeente (die in vele gevallen hooger blijkt dan het bedrag, waarvoor men zich aangeeft in de Bedrijfsbelasting), dan ziet men dat er zijn 449 menschen, die gerekend worden een inkomen te hebben van/1200.— of meer. Derhalve staan daartegenover: 3227—449 = 2778 gezinshoofden minstens, die een inkomen hebben lager dan ƒ1200. — . En al neemt men dit cijfer iets lager b.v. ƒ 1000. — , dan is dit nog veel te hoog, want dan worden de getallen niet veel beter, nl. aldus:

3227 woningen 449 menschen met inkomen ƒ 1200.— of meer

3227 . 579 „ „ „ „ 1000.- „ „

Bedenkt men dat in deze gemeente een hoofd eener school vaak begint met een inkomen van ƒ 750.— en vrij wonen, wat geschat wordt op ƒ 75,— dus te zamen ƒ 825. — ;

dat een predikant der Hervormde Gemeente (standplaats Knijpe) verdient: ƒ 1000. — en vrij wonen heeft, wat geschat mag worden op ƒ 150.— dus te zamen ƒ 1150.—;

dat de directeur van eene groote zuivelfabriek (te Oudeschoot) niet meer dan f 1000. — inkomen heeft, dan ziet men, dat zelfs de notabelen zouden vallen in de termen, zich te verzekeren bij een ziekenkas, indien het Ontwerp-wet onveranderd werd gemaakt tot wet.

De Afdeeling 's Hertogenbosch en O. vindt het maximum bedrag voor de provincie NoordBrabant veel te hoog.

De Afdeeling Nijmegen en O. is van oordeel, dat het maximum bedrag moet varieeren naar gelang van den lageren of hoogeren levensstandaard in de verschillende onderdeelen van het rijk, en dat in elk geval voor vele plaatsen het maximum van ƒ 1200 veel te hoog is; voor Nijmegen zou het hoogstens ƒ 900 moeten bedragen. Van de 1289 gezinnen in de gemeente Eist zijn slechts 169 aangeslagen boven de ƒ 1200. In de gemeente Bemmel zijn 679 belastingbetalenden, waarvan 600 met een inkomen van minder dan ƒ 1200.— (voorstel Regeering) en 574 van minder dan ƒ 1000.- (voorstel Hoofdbestuur). Van die 600, resp. 574 schieten er weinig over, die niet in het fonds kunnen komen. Stelt men als maximum ƒ600.— dan vallen er nog 490 belastingbetalenden onder.

140 aanslagen over een inkomen van ƒ 325.—

^57 „ „ „ „ „ 400.—

70 » » V „ „ „ 450.-

» n v » » n 500. —

n n » v» » j; 550. —

» n n » » » 600. —

Sluiten