Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Afdeeling Deventer en O. vindt het noodig, dat bg de erkende ziekenkassen dient te worden bepaald, dat er geen ondernemerswinst mag worden gemaakt, en dat hiervoor betere waarborgen moeten worden gegeven dan thans in het Ontwerp wordt gedaan (Art. 53); dat de contracten met geneesheeren en apothekers by de statuten moeten worden vastgesteld; dat by Koninklijk Besluit dient te worden bepaald, dat de honoreering van geneesheeren en apothekers in geen geval volgens een lager tarief mag geschieden dan dat by de districtsziekenkas. Noodzakelijk komt het de Afdeeling voor, dat in het Bestuur eener erkende kas een geneeskundige, een apotheker, een werkman en een werkgever zitting moeten hebben.

De Afdeeling Dordrecht en O. is van oordeel, dat de verzekering voor geneeskundige hulp enz., behalve by de districtsziekenkassen, ook gesloten kunnen worden by erkende kassen, mits deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

1°. de leden hebben recht op genees- en heelkundige behandeling; genees-, heel-, verband- en kunstmiddelen; en zoo noodig op hulp van specialisten;

2°. de leden hebben het recht zelf hun dokter en apotheker te kiezen, overal waar de plaatselijke omstandigheden het toelaten, uit minstens 3 daarvoor aangestelde doktoren en apothekers. Zy hebben minstens 2 maal per jaar het recht, op vastgestelde data, hun keuze te veranderen, behoudens uitzonderingen ter beoordeeling van het Bestuur;

3°. het Bestuur bestaat uit doktoren, apothekers en leden;

4°. vaststelling van een grens van welstand voor de leden;

5°. vaststelling van het maximum aantal leden, dat by een geneesheer mag zijn ingeschreven;

6°. vaststelling van de rechten en plichten der leden, en der geneesheeren en apothekers;

7°. tarieven goedgekeurd bij Kon. Besluit, in ieder geval niet beneden een minimum by Algemeenen maatregel van Bestuur vastgesteld;

8°. het honorarium der geneesheeren, en apot.heekhoudende geneeskundigen (met inbegrip der geneesmiddelen) berekend naar het getal volwassenen en kinderen by hen ingeschreven mag niet lager zyn, dan de by Algemeenen maatregel van Bestuur vastgestelde minima. De wyze van betaling der geleverde geneesmiddelen enz. moet in de statuten worden vermeld;

9°. de contributies mogen voor geen andere doeleinden dan sub 1 genoemd, worden gebruikt, behalve voor administratie. Is er een bezoldigd administrateur of directeur, dan moet ook de regeling van zijn salaris bij de erkenning worden goedgekeurd;

10°. het stellen van zekerheid voor de nakoming der verplichtingen.

De Afdeeling Gorinchem en O. onderschrijft met klem den eisch van het praeadvies, aan den Minister door het Hoofdbestuur gedaan, dat de voorwaarden, in de contracten met geneesheeren en apothekers te sluiten, worden opgenomen in de Statuten, en dat de honoreering niet mag zyn beneden die der districtsziekenkassen, een eisch, dien zy tot haar leedwezen niet in het Ontwerp heeft zien verwezenlijken. Trouwens een verklaring acht zij nu reeds op haar plaats; een verklaring, die zeker geuit mag worden in een vergadering van geneesheeren.

De Afdeeling Groningen en O. acht eveneens de waarborgen, die de wet geeft tegen misbruik van het maken van winst boven 4 pCt. en het overschrijden van het maximum van het reservefonds, niet voldoende. Zij acht een wettelyke regeling van de contracten van de Besturen der ziekenkassen eener zyds en de artsen en apothekers anderzyds gewenscht.

De Afdeeling Haarlem en O. betreurt het, dat de Minister niet heeft opgevolgd de beide zeer te prijzen adviezen van het Hoofdbestuur, dat de contracten met de medici en pharmaceuten zullen moeten worden goedgekeurd, en dat de honoraria niet lager mogen zijn dan bij de districtsziekenkassen.

De Afdeeling Helmond, Eindhoven, Yenlo en O. wenscht, dat by het aangaan vaneen verbintenis tusschen geneeskundigen en ziekenkassen vooraf de verhouding van de genees-

Sluiten