Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Van de Schadeloosstellingen.

Algemeene Beschouwingen van eenige Afdeelingen over dit Hoofdstuk.

De Afdeeling Alkmaar en 0. acht scheiding der drie verzekeringen noodig voor een humane uitvoering van het Wetsontwerp.

De Afdeeling Alphen en O. meent dat in dit hoofdstuk, handelende over de schadeloosstelling, de verhouding der ziekenkassen tot de reeds bestaande plaatselijke vereenigingen,

zooals Witte en Groene Kruis, Wijkverpleging en Ziekenhuizen, duidelijk moet worden omschreven en geregeld.

De Afdeeling Amsterdam is van oordeel, dat het in het welbegrepen belang van den weikman en diens gezin noodzakelijk is, dat er een volkomen scheiding zij van de kassen der ziektebehandeling, uitkeering bij ziekte en begrafenisgeld, en wel: 1°. om de juiste premie voor elke afdeeling afzonderlijk noodig, te kunnen berekenen; 2°. om het den werkman mogelijk te maken om, bij ontslag uit zijn betrekking, op te houden met de premiebetaling voor ziekengelden, maar voort te gaan met de premiebetaling voor de beide andere afdeelingen en dus voor zich en zijn gezin te behouden de geneeskundige hulp en medicijnen, benevens de uitkeering by overlijden. Wanneer zulks by de wet niet uitdrukkelijk wordt toegestaan, zal naar haar meening aan de verzekerden, die dikwijls gedurende jaren de premies hebben betaald en nu plotseling van het uitzicht op verdere hulp en uitkeering woiden beroofd, grof onrecht geschieden. De in het praeadvies op pag. 20 en 21 gegeven voorbeelden zijn welsprekend genoeg.

Verder wenscht de Afdeeling de volgende opmerking te maken.

Waar de wetgever een bepaalde categorie van personen dwingt zich te verzekeren tegen betaling van een bepaalde premie, behoort, naar ons aller meening, daar tegenover te staan, dat de verzekerden ten volle gewaarborgd zijn, dat zy in elk opzicht daarvoor zullen genieten: goede geneeskundige- en pharmaceutische behandeling, en dat bovendien de toekenning van ziekengelden zal worden gecontroleerd door in elk opzicht onafnankelijke geneeskundigen. Al wil de Afdeeling gaarne aannemen, dat zulks bij de districts-ziekenkassen het geval zal zijn, voor de andere ziekenkassen ontbreekt hiervoor elke waarborg.

De Afdeeling Breda en O. acht de scheiding der kassen niet gewenscht, daar gestreefd wordt naar één premie en een Verzekeringsinstituut voor ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekering. Thans wordt de premie voor Ongevallenverzekering geheel door den werkgever betaald: bij de Ziekteverzekering voor y„ bij de Invaliditeitsverzekering voor de helft! Dit alles gaat gepaard met ontzaggelijke administratie ter berekening van het bedrag der premie Vooral voor de werkgevers ware het veel gemakkelijker te bepalen, dat werkgever en werkman beiden de helft der premie voor alles tegelijk betalen, in percenten van het uitbetaalde loon. Dit laatste overeenkomstig de ervaring, hiermede in Duitschland opgedaan (Zie v. Posadowsky's laatste uiting daaromtrent in den Rijksdag).

De Afdeeling Deventer en O. vindt de redenen, door het Hoofdbestuur ontvouwd, om in geval van chionische ziekten de gelegenheid open te stellen zich te blijven verzekeren, alléén voor genees-

Sluiten