Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kundige behandeling en overlijden, gemotiveerd. Zij wenscht hier te wyzen op het belang der organisatie van het geheel, waardoor de behandeling in den ruimsten zin beter wordt bevorderd.

De Afdeeling Dordrecht en O. vindt het noodig dat de verzekering voor genees-, heelen verloskundige hulp gescheiden wordt van die van begrafenisgeld, ziekengeld, kraamgeld en ziekenhuisbehandeling. Zy wenscht dat de verzekering bij de districts-ziekenkassen van geneeskundige hulp enz. afzonderlijk kan worden gesloten en gewijzigd en wil voor hen, die verzekerd zyn voor uitkeering van ziekengeld de verzekering voor geneeskundige hulp verplichten en de uitkeering van ziekengeld afhankelijk van het nakomen dier verplichting stellen.

De Afdeeling Friesland wenscht scheiding van het beheer der afzonderlijke schadeloosstellingen als:

a. ziektebehandeling;

b. uitkeering bij ziekte;

c. begrafenisgeld.

De Afdeeling Gooi- en Eemland acht splitsing der in de wet bepaalde verzekeringen noodzakelijk.

De Afdeeling 's-Gravenliage en O. wijst er op, dat het beginsel der scheiding deigeneeskundige en pharmaceutische hulp van de geldelijke uitkeeringen, in het bijzonder van het afgeven der z.g. ziekenbriefjes, waarop door het Hoofdbestuur terecht is aangedrongen, in het gewijzigde Ontwerp niet is opgenomen. Zij acht dit beginsel van zooveel belang en de toepassing daarvan zoo noodzakelijk, dat zij meent dat alsnog met klem daarop bij de Regeering moet worden aangedrongen. Immers het is een groote fout van het Ontwerp, dat met het ophouden der premie-betaling het recht op uitkeering bij overlijden ophoudt, zoodat voor den verzekerde alle daarvoor reeds betaalde premies verloren zijn. Hierdoor wordt dus bij de districtsziekenkassen dezelfde vicieuse toestand bestendigd, welke bij de bestaande zieken- en begrafenisfondsen er aanleiding toe heeft gegeven, dat vele zoogenaamde directeuren daarvan zich konden verrijken ten koste der leden (verzekerden). Een wijziging van de hierop betrekking hebbende Wetsbepalingen komt haar dan ook dringend noodig voor.

De Afdeeling Groningen en O. acht met het Hoofdbestuur de scheiding der kassen ge wenscht.

De Afdeeling Haarlem en O. oordeelt het van groot belang, dat het Hoofdbestuur gewezen heeft op het feit, dat het gezin van den verzekerde zonder geneeskundige hulp verkeert korten tijd, nadat hij ophoudt verzekeringsplichtig te zijn. Verder dat chronisch lijden, 't zy van den verzekerde zelf of tot zijn gezin behoorende personen, na zeker tijdsverloop niet meer voor rekening der ziektekas worden behandeld. Voor hen is de thans bestaande toestand in veel opzichten beter. De raad, dien het Hoofdbestuur geeft, komt aan genoemde bezwaren, volgens haar oordeel, zeer goed te gemoet (scheiding der kassen).

De Afdeeling 's Hertogenbosch en O. meent dat de somtijds verplichte opneming van verzekerden in ziekenhuizen het noodig maakt, dat een controle van den Staat zich over deze ziekenhuizen uitstrekke.

De Afdeeling Botterdam en O. betoogt dat de ziekteverzekeringswet een verbetering behoort te brengen voor de arbeiders en dit nu niet doet. Zooals nu het fondsstelsel is, zijn zy werkelijk verzekerd, zoolang zij ziek zyn, van geneeskundige hulp en medicijnen, zy en hun huisgenooten, mits slechts de fondscontributie wordt betaald. Volgens deze wet, die tot een bepaalde soort verzekering dwingt, is de verzekering van medische en pharmaceutische hulp slechts voor een bepaalden tyd (art. 143). Wat daarna? Betalen als particulier per visite? Hiervoor is geen geld. In een gewoon fonds inschrijven? Zieke leden worden niet aangenomen, evenmin als men een huis tegen brandschade assureeren kan als het in brand staat. Dus de armendokter? Maar het betreft b.v. een kind of een vrouw of vader of moeder van

Sluiten