Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemiddeld Allgbkuhb Ortskbankenkasse.

Loon- looi. in Dag' We6t"

klasse. . premie. premie. beblijn. leipzig.

centen.

Dagloon Week- Dagloon Week-

^ 25 3 21 in premie in in premie in

2 50 3 4 24 Mark. Pfennig. Mark. Pfennig.

3 70 3.75 26.5 —==^——^—=———

4 90 4.1 29 I 1.- 18

5 110 4.45 31.5 1.- 21 1.50 27

6 150 5.3 37.5 1.50 23 2.- 36

7 200 6.25 44 2.- 42 2 50 45

8 250 7.25 51 2.60 54 3.— 54

9 300 8.25 58 3.- 63 3.50 63 10 360 9.4 66 4.- 72

De „Allg. Ortskrankenkasse" in Leipzig had in dat jaar 88232 mannelijke en 33638 vrouwelijke leden, en betaalt gedurende 34 weken alleen voor de werkdagen 50 % van het dagloon.

De Afdeeling heeft ter vergelijking 2 kassen genomen met zeer groot ledental, om toevalligheden, die kleine getallen met zich mede kunnen brengen, buiten te sluiten, en met voordacht „Allgemeine Kassen" gekozen, omdat daarin de verschillende beroepen verzekerd zijn. Neemt men nu in aanmerking dat in Duitschland 50 % van het dagloon als ziekengeld verzekerd wordt en hier 70 %, dan zal men zien dat bij gelijke morbiditeit en overigens gelijke andere uitgaven alleen voor ziekengeld hier 7/5 maal meer moet worden betaald dan in Duitschland.

In het algemeen bedragen de ziekengelden in Duitschland ruim 40 % van de totaaluitgaven; hier zal dus uit dien hoofde de premie 16 % hooger moeten zijn dan in Berlijn. De duur, gedurende welken ziekengeld wordt uitgekeerd, is in beide genoemde voorbeelden 39, respectievelijk 34 weken en zal hier 30 weken zijn, dit maakt een verschil van hoogstens 5% zooals uit het navolgende blijkt.

(Deel VII, Afl. 3, Archief voor de Verzekeringswetenschap: Opstel van Dr. J. P. Janse).

Het aantal ziektegevallen, dat in een verloop van 15 jaar hoogstens 26 weken geduurd heeft, bedraagt 12250 met 387354 ziektedagen.

Het aantal gevallen, dat hoogstens 39 weken geduurd heeft, bedraagt 12481 met 416770 dagen.

Bjj dertig weken mag men aannemen 12306 gevallen met 396405 dagen.

Het getal ziektedagen, dat men bij 39 weken uitkeering zal moeten uitbetalen, verhoudt zich dus tot het getal, dat men bij 30 weken moet uitbetalen, als: 416770 : 396405, of als 1.05 : 1. (Men zal dus 5 % meer moeten uitbetalen in Berlijn dan hier.) "Wil men dus een zuivere vergelijking tusschen bet Berlijnsche en het Hollandsche tarief maken, dan moet de volgende correctie worden aangebracht: 40 voor ziekengeld, 60 voor andere uitgaven; 40 moet worden vermenigvuldigd met ■£ X -HHh dus 40 X i X -Bi = 53; 60 + 53 = 113.

Men moet dus bij het Berlijnsche tarief 18 % tellen om het met het Hollandsche te kunnen vergeleken, en dan krijgt men:

^ , Weekpremie Weekpremie

Dagloon. Mp< HoUand.

1.- 24

1.50 37.5 37.5

2.- 47.5 44 2.50 61 51

3.- 71.5 58

Sluiten