Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Van het Toezicht.

De Afdeeling Walcheren acht, behalve de Commissie van toezicht bij de districtsziekenkassen en den verzekeringscontroleur voor het naleven dezer Wet, in het algemeen het toezicht niet geregeld, met name belanghebbend toezicht op de erkende ziekenkas en de ondernemersziekenkas uitgesloten. In deze leemte zal het 't beste zijn te voorzien, door in de Wet op te nemen, dat het toezicht bij alle ziekenkassen gelyk is en op dezelfde wijze wordt gekozen als bij de districtsziekenkas.

HOOFDSTUK VII.

Van Geschillen.

De afdeeling Alkmaar en O. vindt dat, geschillen alleen te brengen voor den bevoegden

rechter, niet dient om de afdoening te bespoedigen.

Bovendien bestaat grootere rechtszekerheid, door sneller recht, bij de instelling van

scheidsgerechten.

De Afdeeling Arnhem en O. wenscht, inplaats van berechting door den burgerlijken rechter, een scheidsgerecht voor alle kassen, zooals is toegestaan voor de ondernemers-ziekenkas.

De Afdeeling Amsterdam acht de in dit ontwerp vastgestelde verwijzing van alle geschillen naar den gewonen rechter in hooge mate bedenkelijk. Allerminst zullen daardoor worden bevorderd goed en snel recht. Geschillen met geneeskundigen over geneeskundige zaken zijn door den gewonen rechter in den regel alleen te beoordeelen na voorlichting door deskundigen, dat zjjn dus geneeskundigen. Waar onlangs in een geschil met geneeskundigen de Min. v. Binnenl. Zaken het voorbeeld heeft gegeven om door bemiddeling van en in overleg met den Voorzitter van het Hoofdbestuur het oordeel in te roepen van de C. C. van advies in zake Beroepsbelangen, daar is de Afdeeling eenstemmig van oordeel, dat een dergelijke oplossing van geschillen de eenig juiste is. De Gewestelijke Raden zijn de aangewezen lichamen om bij voorkomende geschillen zooal niet te beslissen, dan tenminste van advies te dienen Nederland zou dan slechts het voorbeeld van het buitenland volgen, waar een dergelijke gedragslijn sedert jaren tot tevredenheid van alle partyen wordt gevolgd.

De Afdeeling Deventer en O. vindt het wenschelijk dat niet de geschillen direct voor den burgerlijken rechter komen. Een scheidsgerecht zou hiervoor in eerste instantie meer in aanmerking komen. Hij wenscht het Hoofdbestuur er op te wijzen, dat, waar gezorgd zal

Sluiten