Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwerp eener gewijzigde wet ter voorkoming van de uitbreiding van besmettelijke ziekten.

(Voorgesteld door de Inspecteurs voor het geneeskundig Staatstoezicht.)

Art. 1.

De besmettelijke ziekten, waarop deze wet van toepassing is zijn:

1°. cholera asiatica, typhus abdominalis en dysenterie;

2'. pokken (variolae en varioloides), roodvonk, diphtherie, typhus exanthematicus;

3\ kraamvrouwenkoorts (febris puerperalis).

Een algemeene bestuursmaatregel kan deze wet geheel of gedeeltelik voor een en bepaalden tijd ook op andere ziekten voor het geheele Ryk of voor deelen daarvan van toepassing verklaren. Die maatregel blyft slechte één jaar van kracht, tenzij hy binnen dat tijdperk door de wet bekrachtigd zy.

Art. 2.

De geneeskundige, die een lijder aan eene besmettelijke ziekte waarneemt, geeft daarvan binnen 24 uren kennis aan den burgemeester der gemeente, waarin de zieke is aangetroffen.

By die kennisgeving worden omtrent eiken lyder — voor zoover de geneeskundige daartoe in staat is — de by algemeenen bestuursmaatregel te bepalen inlichtingen verstrekt.

De burgemeester zendt van deze kennisgeving onverwijld een afschrift aan den geneeskundigen ambtenaar.

Art. 3.

Huizen, keten, woonwagens of vaartuigen, waarin eene besmettelijke ziekte? voorkomt, worden onmiddellijk, uiterlijk binnen 24 uren na de aangifte door de zorg van den burgemeester ten koste der gemeente voorzien van een van buiten duidelijk zichtbaar kenmerk, zoo noodig van meer dan één, de woorden: „besmettelijke ziekte" en den naam der ziekte vermeldende.

Het kenmerk moet aldaar verblijven tot dat de ziekte volgens verklaring van eenen geneeskundige uit de woning geweken is, en de noodige ontsmetting heeft plaats gehad.

Dit artikel is niet toepasselijk in geval van kraamvrouwenkoorts (febris puerperalis).

Art. 4.

Het is verboden lijders aan eene besmettelijke ziekte te vervoeren of te doen vervoeren, behalve in de gevallen in deze wet aangegeven; zich daaraan lijdende naar eene andere plaats te begeven, voorwerpen, die in aanraking waren met lijders of overledenen aan eene besmettelijke ziekte of daarvan afkomstig te vervoeren, te doen vervoeren, ten geschenke of in gebruik te geven of te doen geven, te nemen of te doen nemen, tenzy na ontsmetting; door onvoorzichtigheid of achteloosheid gevaar van besmetting, dat voorzien kon worden, voor anderen te doen ontstaan.

Sluiten