Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

datum hooger was dan bij vorige onderzoekingen. Hiermede dient rekening gehouden te worden bij het beoordeelen der cijfers.

Eene volgende serie van zeven monsters is genomen tijdens laagwater, dus een half uur na de vorige monstername. Daarvan zijn vier monsters genomen op de staatsperceelen Nos. 4, 6, 7 en 8, waarvan alleen het eerste Oostelijk van de haven ligt; de andere drie zijn afkomstig van de perceelen Nos. 99, 93 en 69, welk laatste perceel het verst van den havenmond gelegen is. Er gaat nu blijkbaar reeds eene zwakke strooming in Westelijke richting, daar het water op perceel No. 4 (monster No. 599) aanmerkelijk zuiverder is dan een half uur vroeger op het Oostelijk daaraan grenzende perceel No. 3. Het aantal bacteriën bedraagt slechts 1150, waarbij 275 versmeltende, de coli-grenzen zijn Vu—1 en 1—10 c.M3. Op staatsperceel No. 6 (monster No. 600) begint de verontreiniging juist merkbaar te worden, hetgeen het duidelijkst zichtbaar is aan de oxydatiewaarde, welke tot 4,20 gestegen is; de coli-grenzen bedragen beide Vio- 1 c.M5.

Het Westelijk aan No. 6 grenzende perceel No. 7 is nu nog volkomen zuiver te noemen. Immers van monster No. 601 bedraagt de oxydatiewaarde slechts 3,44 (men denke aan het bovengezegde omtrent de oxydatiewaarde), het aantal bacteriën is 575 met 175 versmeltende, de coli-grenzen zijn beide 1—10 c.M3. Ook op perceel No. 8 (monster No. 602), dat daarop in NoordWestelijke richting volgt, is, zooals verwacht kan worden, op dit moment nog niet de geringste verontreiniging te bespeuren. Uit deze beide laatste uitkomsten valt te besluiten, dat de verontreiniging zich nog bijna niet in Noordelijke en Noord-Westelijke richting heeft uitgebreid. Perceel No. 99 (monster No. 603) is nog steeds zeer sterk verontreinigd, het aantal kiemen is tot 9400 per c.M3. gestegen, de coli-grenzen bedragen beide Viooo—Vioo c.M3. evenals een half uur geleden. Op perceel No. 93 (monster No. 604), dat gelegen is tusschen perceel No. 99 en het bjj het vorige onderzoek meermalen genoemde perceel No. 69, is op dit moment reeds duidelijk verontreiniging te bespeuren: de oxydatiewaarde bedraagt 4,10, de coli-grenzen zyn Vi§o—Vi» en Vi*—1 c.M8., terwijl zich op het bovengenoemde perceel No. 69 (monster No. 605) sporen van verontreiniging vertoonen, merkbaar aan het aantal kiemen dat 1725 per c.M*. bedraagt en aan de coli-grenzen, welke Vmo—Vio en Vio—1 c.M8. zijn.

Om negen uur, tijdens laagwater, is de spuisluis in de haven geopend, waardoor aan het zuivere water, dat tijdens den vloed in de spuikom verzameld is, gelegenheid gegeven wordt de haven aan de gesloten zgde binnen te stroomen. Daardoor wordt het vuile water, dat zich op dat moment in de haven bevindt, met kracht naar de monding gestuwd, daarbij ook tevens meer verdund. Bij het vorige onderzoek is deze sluis niet geopend geweest. Overigens zal, de betrekkelijk kleine afmeting van de spuikom in aanmerking genomen, het gebruik hiervan noch ten goede noch ten kwade veel te beteekenen hebben. Naar de door de opzieners verstrekte inlichtingen is de spuikom in ongeveer twintig minuten reeds leeggeloopen en wordt deze bovendien slechts een paar keer per week gebruikt.

Een half uur na laagwater zijn een tweetal monsters genomen, één op perceel No. 5 en één op perceel No. 8. Uit het eerste (No. 606) blijkt, dat nu ook perceel No. 5 geducht verontreinigd is: het chloorgehalte bedraagt

Sluiten