Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoog, het aantal kiemen per c.M'. was evenwel in sommige gevallen niet onbelangrijk. Daarbij moet echter bedacht worden, dat, zooals in de beschouwing over de gevolgde methoden van onderzoek is uiteengezet, schelpdieren dikwijls hoogere bacteriëngetallen geven dan het water waarin zij gelegen zijn, zoodat de daarvoor toe te laten grenzen hooger gesteld moeten worden dan voor het water. In hoeverre de aanwezigheid van dit niet onbelangrijk aantal microben moet worden toegeschreven aan het aanspoelen van wier en dergelijken op het vroeger genoemde strandje, laat zich niet met zekerheid vaststellen. Wel zal het met het oog op deze uitkomsten wenschelijk zijn dat de put goed schoon wordt gehouden; maar zooals reeds werd opgemerkt mag dit aantal microben toch in het minst geen reden geven tot het uitspreken van een ongunstig oordeel.

De voorafgaande onderzoekingen leiden tot het resultaat , dat de put gelegen nabij Zierikzee, voor het uitreiken van certificaten van onbesmetbaarheid zeker in aanmerking komt.

Sluiten