Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Deze verzameling van 120 Javaansche brieven in facsimile bestaat uit twee gedeelten:

I. Oudere brieven, b\jna alle uit de eerste helft der vorige eeuw, indertyd verzameld door wylen Prof. T. Roorda, uitmakende de nummers 1—20;

II. Brieven van zeer recenten datum, ontleend aan een groote collectie brieven, briefkaarten en andere stukken, in 1903 in Indië verzameld door Dr. Gr. A. J. Hazeu, uitmakende de nummers 21—120.

Aangezien de origineelen van laatstgenoemde brieven zich op de Leidsche Universiteits-Bibliotheek bevinden, wordt hieronder opgegeven, welke nummers uit Hazeu's collectie in deze verzameling gereproduceerd zijn. De volgorde is conform met de nummers in dezen bundel.

Uit Bundel A, bevattende voor 't meerendeel brieven aan Dr. Hazeu zijn overgenomen de nummers 7, 8, 12, 14, 15, 23, 26, 32, 40, 44, 46 en 48.

Uit Bundel BI, bevattende brieven, stukken enz. ontvangen van den Rijksbestierder te Soerakarta, de nummers 11, 14, 16, 24, 45, 50, 53, 54, 65, 68, 78, 84, 87, 92, 93, 94, 96, 102, 107, 110, 113, 126, 130, 141, 155 en 162.

Uit Bundel BII, bevattende stukken uit het Archief van het Translaatbureau te Soerakarta , de nummers 3 en 7.

Uit Bundel BIII, bevattende brieven en briefkaarten gezonden door den Heer F. L. Winter, de nummers 9, 21, 30, 34, 39, 47 en 49.

Uit Bundel BIY, bevattende brieven van raden ngabehi Djajapuspita, de nummers 11, 15, 18, 19 en 22.

Uit Bundel C, bevattende brieven en stukken ontvangen uit Jogjakarta, de nummers 4, 6, 8, 10 en 19.

Uit Bundel D, bevattende brieven verzameld door den Regent van Ngawi (res. Madioen) de nummers 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 19, 23, 28, 30, 31, 68 en 78.

Uit Bundel EI, bevattende brieven en briefkaarten over particuliere aangelegenheden van den Regent van Demak, de nummers 1, 59, 79, 98, 111, 124, 137, 140, 147, 171, 204, 221, 224, 247, 272, 292, 366, 369, 370, 371, 391 en 397.

Uit Bundel EII, bevattende dienstbrieven van den Regent van Demak, de nummers 1, 45, 59, 67, 72 en 80.

Leiden, Juli 1906

A. C. VREEDE. J. G. H. GUNNING.

Sluiten