Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NIEUWE ZIJDS KAPEL.

oen, in de 14e eeuw, de Nieuwe Zijds Kapel werd gesticht, was no£ maar een kleine stad, daar het begrensd werd door de burgwallen, die alleen aan de oostzijde als grachten thans bestaan, doch die aan de westzijde door demping nu tot straten gemaakt zijn, al bleef de Nieuwe Zijds Voorburgwal zijn ouden naam nog behouden, terwijl men de Nieuwe Zijds Achterburgwal tot Spuistraat heeft verdoopt.

De gebeurtenis, die aanleiding gaf tot de stichting der Kapel, vond 15 Maart 1345 plaats. Doch het is niet wel aan te nemen, dat reeds onmiddellijk daarna met het bouwen der kerk werd begonnen. Het zal wel geruimen tijd geduurd hebben, eer ,,de mildheyt der geloovigen, die „gedurigh van alle kanten en vry ver-gelegen plaatzen quamen om hunne „gebeden te doen en die groot geld vereerden", gelijk een oud schrijver zegt, het noodige bijeen had doen komen om de huizen in de Kal verstraat en aan het Rokin te koopen, die af te breken en daar ter plaatse een kerk te stichten.

In een charter van 14 Juni 1380 wordt vermeld, dat in genoemd jaar, ,,bij een toen reeds zeer oud geschil tusschen Godschalk, zaliger „gedachtenis, pastoor en rector van de kapel te Vredeland en Kortenhoef

Sluiten