Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water van het Rokin komt tot betrekkelijk dicht bij het koor, ofschoon

voldoende ruimte aanwezig is, om processien het rondtrekken om de kapel

te vergunnen. Een lage aanbouw aan het koor zal wellicht de sacristie geweest zijn.

Aan de zijde der Kalverstraat vereenigen de drie beuken zich tot een transept, dat aan de noordzijde zich buiten de Kapel voortzet. Die noordelijke voortzetting neemt de plaats in van het huis, waar het mirakel geschiedde, en was dan ook van ouds reeds bekend als „de Heilige Hoek . De oostelijke muur van dit gedeelte van het transept is van de nog bestaande deur voorzien, die door de processiën gebruikt werd. Daarbij bevindt zich een uitbouw, die blijkbaar diende, om de trap naar het orgel en de blaasbalgen te bevatten. Immers tegen den noordelijken muur der Kapel was in den aanvang der i6e eeuw het orgel geplaatst, dat daar tot 1871 is gebleven.

Men ziet, aan de noordoostzijde der Kapel, ook het ,,huys, daer men de wolle in ende uyt sloegh, om te waerdieren". Toen het stadsbestuur in 1531 met het bouwen daarvan een aanvang deed maken, wekte dit de verontwaardiging van een driehonderdtal aanzienlijke bewoonsters van Amsterdam, die daar heiligschennis in zagen. Op zekeren avond in Mei van dat jaar wierpen deze vrouwen de reeds gegraven fundeersleuven weder dicht. De aanvoersters ,,vier van die alder rijekste vrouwen" werden wegens dit bedrijf gestraft en deden daarover te vergeefs bij Keizer Karei V te Brussel hun beklag.

Omstreeks 1555 werd de Nieuwe Zijds Kapel naar de zijde van het Rokin vergroot. Dat men bedoeld had, het koor met drie traveeën naar het oosten te verlengen en van een trans te voorzien is gebleken, toen in 1896, bij het vergrooten van den winkel op den hoek van de Wijde Kapelsteeg, een fundament werd opgegraven. Doch dit grootsche plan is niet uitgevoerd. Men heeft er zich toe bepaald, den trans onmiddellijk aan de kerk te bouwen en liet de verlenging achterwege. De bocht in de kade van het Rokin, welke van 1559 dagteekent, is met het oog op die verlenging gemaakt. Men ziet haar nog op de kaart van 1625, door Balthazar Florisz. van Berckenrode vervaardigd.

Sluiten