Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien deze werkzaamheden werden verricht, wanneer verder daken, goten, vensters en muren, sinds tien j'aar verwaarloosd, weder in behoorlijken staat werden gebracht, dan zou de Nieuwe Zijds Kapel nog de eeuwen kunnen trotseeren.

Dit herstel zou met betrekkelijk geringe kosten kunnen worden ten uitvoer gebracht en de voorkeur verdienen boven een zoogenoemde „restauratie , die door tot oordeelen bevoegden reeds ontraden werd, omdat het nu eenmaal onmogelijk is, een oud gebouw weder in zijn oorspronkelijken toestand terug te brengen. Een „gerestaureerde" Nieuwe Zijds Kapel zou als proeve van 20ste eeuwsche bouwkunst geen waarde hebben en evenmin als een gedenkteeken uit de middeneeuwen kunnen worden beschouwd.

Wanneer een begrooting van kosten voor het herstellen — niet restaureeren der Nieuwe Zijds Kapel zal zijn opgemaakt, dan kan worden overwogen, op welke wijze men het benoodigde bedrag zal bijeenkrijgen.

Het voorbeeld door het kleine Zaandam negen jaar geleden gegeven, zal ongetwijfeld door het groote Amsterdam worden gevolgd.

Door vereende krachten blijft de hoofdstad dan in het bezit van een harer oudste en schoonste gedenkteekenen.

Haarlem, 8 Maart 1908.

Sluiten