Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

museum, in den hoek der horreurs, indien zij er de macht toe hadden. Geen ander huwelijk, dan het in en door de Kerk, hunne kerk, geslotene, zouden zij erkennen.

Zie, dat zijn anti-revolutionnairen. De anderen, geheel uit de revolutie voortgekomen, zonder de revolutie zelfs niet denkbaar, noemen zich zoo ten onrechte, of zij verklaren het woord willekeurig: anders.

Al heeft dan de Fransche revolutie de som onzer rechten en vrijheden niet veel verhoogd, zij heeft regel en orde gebracht, waar die nog ontbraken, en een fondament gelegd onder een gebouw, dat niet sterk gegrondvest was, terwijl ze ook wegsloeg, wat het gebouw nog ontsierde. En ze maakte ons één en ondeelbaar. De grondwetten, die wij na de Fransche revolutie gehad hebben, waren alle zóó goed, dat er door het volk niet op verandering aangedrongen werd. Dat het in ons land in '48 een beetje rumoerig scheen, was een uitwerksel van de smetlucht, die van elders overwoei. We hebben in '48 niet veel gekregen, wat we vóór dien tijd niet reeds hadden.

De jongste herziening, die verleden week haar beslag heeft gekregen, is ongetwijfeld een nuttig werk. Maar als ze achterwege ware gebleven, zou het vaderland nog lang niet te gronde zijn gegaan. Het jasje is wat ruimer geworden: de gewone wetgever krijgt wat meer gemak in zijne bewegingen, vooral op het gebied, waarop wij eigenlijk het minst in de heele wereld beteekenen, op het gebied der landsverdediging.

En het getal kiezers wordt verdubbeld.

Dat is een feit van groote beteekenis.

Als gij nog geen kiezer zijt, waarde lezer, zult gij het straks worden. Uw eerste plicht is nu: kennis te nemen van de nieuwe grondwet, van de wet, die u tot kiezer bevordert, die ook aan u geeft, wat u tot dusverre was onthouden in strijd met art. VI der Declaratie van de Rechten.

Zult gij goed luisteren, als de grondwet wordt afgekondigd? Het geschiedt met zoo groote plechtigheid, dat gij moeite zult hebben, om het te hooren.

Zult gij u dan een afdruk van de grondwet koopen? Evenmin als uwe voorgangers, nietwaar? Want dat is aardig: neem, op welke kiezerslijst gij wilt, de eerste honderd namen, bezoek die kiezers, vraag hun naar hunne kennis van de grondwet: zij zullen ze niet hebben; vraag naar hun exemplaar: zij

Sluiten