Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen er geen bezitten. Alleen de burgemeester heeft er een, ten gemeentehuize; de onderwijzer heeft een uittreksel in zijne vaderlandsche geschiedenis.

Zoo laat ons dan eens den inhoud van het meesterstuk, dat de bekwame minister Heemskerk en onze vertegenwoordiging ons met 's Konings goedkeuring schonken, met aandacht inzien, en er uit nemen, wat elk burger dient te weten.

IV.

In het Eerste Hoofdstuk wordt aan eenieder, die zich op het grondgebied des Rijks bevindt, gelijke bescherming van persoon en goederen verzekerd, wordt de vrijheid der drukpers uitgesproken, — natuurlijk behoudens ieders verantwoordelijkheid, als hij hoont of lastert, — wordt ons het recht van petitie en van vereeniging en vergadering toegekend, en wordt ons gezegd, dat wij benoembaar zijn tot elke landsbediening. Alles, wat in de paragrafen I, II, IV, V, X, XI en XVII der Declaratie der Rechten van den Mensch is opgeteekend, wordt ons in het Eerste Hoofdstuk gegund.

Nederlanders zullen hier meer rechten hebben dan vreemdelingen : dat is wel noodig, om de paragrafen III, VI, XII, XIV, XV en XVII der Declaratie tot haar volle recht te doen komen.

Maar wie zijn Nederlanders?

Gij meent, dat het gemakkelijk is, dit uit te maken. Nog lang niet. Vroeger schreef men het in de grondwetten. Zoo lezen wij bijvoorbeeld in de Fransche grondwet van 1796: „Ieder heeft de rechten van een Fransch burger, die, een en twintig jaar oud zijnde en sedert een jaar zijn domicilie in Frankrijk hebbende, daar van zijn arbeid leeft, er een vast goed verkrijgt, er eene Fransche vrouw trouwt, er een kind aanneemt, er een grijsaard onderhoudt of zich naar het oordeel der wetgevende macht verdienstelijk heeft gemaakt jegens de menschheid."

Heel poëtisch, nietwaar? Ja, die Fransche bloedmannen waren dichters.

Als wij zoo iets in onze grondwet schreven, zou Duitschland ons heel vreedzaam kunnen annexeeren binnen weinige jaren. Wij zouden misschien al heel spoedig Duitsch hooren spreken in onze Tweede en onze Eerste Kamer.

In onze grondwet is niet gezegd, wie Nederlanders zijn. De wet zal het bepalen. Let daarop wel: de grondwet

Sluiten