Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besluiten niet vat; daardoor, dat menig raadslid zegt „voor", zonder goed ingezien te hebben, waar het eigenlijk „voor" was; daardoor kortom, dat de gemeente vaak onontwikkelde of weinig ontwikkelde menschen tot hare vertegenwoordigers kiest, die niet begrijpen, wat er gezegd wordt of wat ze zeiven zeggen, zich niet lang herinneren, wat ze gezegd hebben, in één woord behooren tot degenen, aan wie men veel moet vergeven, omdat ze niet weten, wat ze doen.

In menige gemeente wordt men tot raadslid verkozen, als men maar is.... tegen den burgemeester.

Is er grooter onnoozelheid denkbaar, dan dat men iemand een goed lid van eene vergadering zou kunnen achten, omdat hij is tegen den voorzitter?

Dat de voorzitter benoemd wordt door den Koning, ook buiten de leden van den raad, •is eene gelukkige bepaling in onze grondwet, eene bepaling, die, voor zoover wij weten, ook in andere landen bestaat en die ten minste de kans geeft, dat de burgemeester in kennis, ontwikkeling, verstand en tact boven de leden der vergadering, die hij moet leiden, uitblinkt.

Voorwaar, in menige gemeente ten plattenlande zou het schuin toegaan, als de ingezetenen of hunne vertegenwoordigers eens het recht hadden, hun voorzitter, den uitvoerder hunner besluiten, den handhaver hunner reglementen en verordeningen, zeiven te benoemen.

Het is te wenschen, dat al de leden van gemeenteraden de wetten, volgens welke zij moeten werken, instudeeren; dat zij zich bewust worden van de macht, die zij bezitten; dat zij begrijpen, wat zij doen kunnen en moeten, en de manier leeren kennen, waarop zij het behooren in te pikken.

In eiken gemeenteraad werkt men volgens een reglement van orde. Is het niet merkwaardig, dat soms de meerderheid dat reglement, toch door haar zelve vastgesteld, niet kent, zoodat er onaangenaamheden ontstaan, als de burgemeester er zich aan wil houden?

Is het niet merkwaardig, dat menig raadslid niet weet, op welke manier men in de vergadering een voorstel doet?

Is het niet merkwaardig, dat er voorbeelden bestaan van gemeenten, wier raad eenvoudig niet vergaderen wilde, omdat.... de Koning iemand tot voorzitter had benoemd, dien de raad liever elders zag zetelen.

Wat kan het een raad, die zich zeiven kent, schelen, wie

9

Sluiten