Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omdat het mogelijk is, dat de Hooge Raad zelfs tegen den Koning een vonnis te vellen hebbe, is de vorst ook in het benoemen der leden niet geheel v r ij; wij zagen, dat zijne keuze beperkt is: hij moet een der drie voorgedragenen benoemen.

Kunnen rechters zich dan niet onwaardig maken, om verder hun ambt te bekleeden? Kan de Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad dat niet?

Voorzeker, zij blijven menschen. Daarom zegt de grondwet ook, dat „zij kunnen worden afgezet of ontslagen door uitspraak van den Hoogen Raad in gevallen, bij de wet aangewezen."

Op eigen verzoek kunnen zij te allen tijde ontslagen worden door den Koning.

Voor de militaire rechtspraak gelden de aangehaalde regels niet; doch de krijgswetten zullen we eerst bespreken, waarde lezer, als de algemeene dienstplicht is ingevoerd, als gij behoort tot de linietroepen, ik tot de landweer en mijn vader en mijne ooms tot den landstorm, en we elkaar groeten met den heilwensch „turf in je ransel!" Al hebben ze aan de grondstof geen gebrek, aan lust om den ransel, hoe licht hij ook gemaakt worde, te dragen, gevoelen de meeste Nederlanders dat gebrek dubbel.

Volgens de bijzondere wet, die ons geheele rechtswezen organiseert, hebben we, behalve den Hoogen Raad, v ij f gerechtshoven, drie en twintig arrondissementsrechtbanken en honderd zes kantongerechten.

Het zou ons te ver voeren, als we hier wilden bespreken, welke zaken door élke van deze instellingen worden behandeld.

Van de uitspraken des kantonrechters kan men in den regel in appèl of hooger beroep komen bij de arrondissementsrechtbank ; en legt men zich bij het vonnis van deze niet neer, dan kan men de zaak nog voor het gerechtshof brengen. Vonnissen van een gerechtshof zijn voor hooger beroep niet meer vatbaar: zij kunnen nog slechts door den Hoogen Raad vernietigd of gecasseerd worden; als deze ze strijdig met de wet oordeelt of de wet niet goed toegepast acht, wijzigt hij ze; zijn de formaliteiten niet behoorlijk in acht genomen, is er dus gebrek in den vorm, dan verwijst de Hooge Raad de partijen naar een ander gerechtshof.

Voor den welgestelde kosten de processen bij ons veel geld en vaak duren ze jammerlijk lang; de arme kan procedeeren pro Deo, om Godswil, gratis.

Sluiten