Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die bevordering geschiedt soms guitig door conversie, zoodat de schuldeischers 1Js percentje minder krijgen. Ook door het zegelrecht op de staatsschuldbrieven.

Heel onze staatsinkomsten bedragen 107 millioen en daarvan gaat bijna 35 millioen, dus het derde deel, weg aan rente.

Ziehier de begrooting onzer staatsinkomsten voor het dienst¬

jaar 1886:

Directe belastingen J 15,620,400

Accijnzen „ 41,875,000

Indirecte belastingen 21,397,000

Invoerrechten „ 4,962,000

Waarborg van goud en zilver „ 251,100

Domeinen „ 2,440,000

Posterijen „ 5,450,000

Rijkstelegraaf „ 1,039,500

Staatsloterij 661,475

Jacht en visscherij „ 142,000

Loodsgelden „ 1,000,000

• Recht op de mijnen „ 3,790

Staatsspoorwegen „ 1,950,000

Verschillende ontvangsten en toevallige baten. . „ 4,116,250

Uit Indië 4,100,000

Uit renten en aflossingen 2,055,600

Koopprijzen van domeinen „ 475,000

Totaal ƒ107,539,115

Daar tegenover stonden de uitgaven:

Huis des Konings f 650,000

Hooge colleges van Staat *) 610,634

Buitenlandsche Zaken 687,690

Justitie „ 4,467,931

Binnenlandsche Zaken 10,892,585

Marine „ 12,652,156

Nationale schuld „31,989,299

Financiën „ 23,435,236

Oorlog „20,424,966

Waterstaat, handel en nijverheid „ 20,894,817

Koloniën 1,188,344

Onvoorziene uitgaven 50,000

Totaal ƒ130,943,658

') Staten-Generaal, Raad van State, Rekenkamer, Kabinet des Konings.

Sluiten