Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woont gij sedert i Augustus 1896 in of op een schip van 24 kubieke meter inhoud?

Hoezee! — of roept gij te water liever hoera? —

Dan z ij t g ij kiezer, al betaalt gij geen cent belasting ; en daar men elk ding behoort te noemen naar zijnen aard, zijt gij een s c h i p p e r-k i e z e r of s c h e e p k i e z e r. Maar gij moet u voor 15 Februari bij uwen burgemeester aanmelden, die u wel verder zal inlichten.

Hebt gij geen schip tot woning, daarom niet getreurd. Gij woont dan aan wal, wat wèl zoo goed is. 't Is maar de kwestie, hoeveel huur gij betaalt: te Rotterdam moet dit twee gulden, te Vlaardingen een daalder per week zijn, te VlaardingerAmbacht, IJselmonde, Ridderkerk en Zwijndrecht vijf en twintig stuivers, in de andere gemeenten een gulden.

Dan z ij t g ij kiezer, dan zijt gij een w o n i n gkiezer. Vergeet niet, uwen heer burgemeester vóór 15 Februari over de zaak te gaan spreken, want hij weet anders niet, hoeveel uw huisbaas wekelijks van u trekt.

Hebt gij geene woning? Dat is jammer. Maar er is nog

geen nood. Misschien verdient gij veel geld als knecht of

als inwonende zoon. Haalt gij te Rotterdam 550, te Vlaardingen 400 gulden 'sjaars? En gij Vlaardinger-Ambachter, IJselmondenaar, Ridderkerkenaar en Zwijndrechtenaar, brengt gij het tot 350? Gij, staatsburger van Oud-Beierland, Pernis, Groote Lindt of Dubbeldam, knapt gij 325 pop per jaar? Gij overige mannelijken van het platteland, kunt gij u op 300 gulden in de 365 dagen beroemen, op 6 gulden per week ? Gaat het vóór 15 Februari aan uwen burgemeester zeggen.

Hij zal u allen welkom heeten als kiezers, en loonkiezers zult gij heeten, en mee zult gij doen gelijk dominees en dokters.

Als gij geen loon, maar een pensioen hebt van hetzelfde bedrag, ook goed: alleen de naam verandert: gij zijt een pensioen kiezer. En daar gij veel tijd hebt, zijt gij dubbel welkom: gij moogt niet alleen meekiezen, maar ook mee toezien, of de anderen het wel goed en eerlijk doen. Gij zijt als aangewezen voor een baantje bij de stembus.

Hebt gij geen pensioen? Geen loon? Geen woning? Geen schip? Geen belastingbiljet?

Arme man ! Maar misschien zijt gij geëxamineerd! Misschien hebt gij een papier, dat u de bevoegdheid geeft om, als gij wilt, te prediken, zieken te genezen, schepen te sturen of te loodsen,

Sluiten