Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJDERS EN MARTELAREN.

(1892.)

: geest van verzet, die in den boezem van eiken mensch eene kleine of groote, maar zeker eene vaste woning heeft, kweekte altijd de vruchten, die wij in het gewone leven tegenstrijdigheden noemen.

Wie kinderen en volken wil leiden en regeeren, moet met dien geest van verzet rekening houden. Elke prikkel wekt tegenwerking, en de leider, die te sterk prikkelt, is verloren. Het spreekwoord „strenge heeren zullen niet lang regeeren" is zoo oud als de wereld en de heele geschiedenis der menschheid be¬

vestigt het.

Eiken dag kunnen we in staat, kerk, maatschappij en huisgezin die neiging van alle menschen aan het werk zien. Waar men kan zeggen, dat in een cirkelgang wordt geloopen, daar is de geest van verzet de drijver. In de kerk kweekt de orthodoxie het modernisme en maakt het modernisme op zijne beurt de orthodoxie weer sterk. De goddeloosten in Israël, dat zijn de zoons van den hoogepriester Eli.

Wie beweert, dat de Christelijke scholen de geloovige en brave Christenen kweeken, de openbare scholen daarentegen de onverschilligen, de verachters van allen godsdienst, getuigt slechts, dat hij geene menschenkennis heeft.

't Is juist omgekeerd.

Geene kerk werd ooit geschaad door de leeken. Het waren steeds hare priesters, opgevoed in haar heiligdom, die trachtten, haar af te breken. Als de protestantsche kerk te gronde gaat, zal de schuld niet liggen aan hare gewone leden, maar aan hare predikanten. Strijd in de kerk is nooit iets anders geweest dan strijd tusschen hen, die gezworen hadden, haar in vrede te houden en op te bouwen.

Sluiten