Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook lichten. En dan moeten we in al onze vertrekken niet alleen het diffuse licht binnenlaten, dat gebrokene, getemperde, door gordijnen heen gewrongene, maar we moeten ook aan de directe zonnestralen behoorlijk de gelegenheid geven, om den gezondhoudenden arbeid te verrichten, die haar in de natuur is aangewezen.

Verschieten daardoor kleeden en andere overtreksels ?

Dat bewijst slechts de armzaligheid van onze kleurstoffen of van onzen smaak. Misschien is de tint, die wij verschoten noemen, eigenlijk eerst de echte, de werkelijk mooie, de fijne. Van kleuren is de zon geene vijandin, dat predikt het hemelgewelf niet minder luide dan de heele planten- en dierenwereld. Vernielt ze onze maaksels, 't bewijst slechts, dat die niet deugen en dat we betere moeten voortbrengen.

In sombere woningen krijgen de zelden geheel afwezige kiemen der ziekten, de Oneindig Kleinen, de overhand, werpen den mensch neder, maken zich geheel van hem meester, vermenigvuldigen zich van uur tot uur, van duizenden wordende tot milliarden van millioenen, en gaan als eene onzichtbare wolk over de omgeving uit, uren ver. En ze vernietigen allen, die het bijzondere weerstandsvermogen missen, dat dan noodig is.

Men bestudeert tegenwoordig de epidemieën, gelijk men het de oorlogen doet. Elke veldslag wordt in zijne kleine onderdeelen nagegaan, opdat het verledene en geledene leering geve voor de toekomst. Men vertoont u de photographie van de nauwe straat, vanwaar in 1892 te Hamburg de cholera over de groote stad uitging. In die straat bereikte nauwelijks in het middaguur een zonnestraaltje het plaveisel en nooit bereikte er een de vertrekken in de hooge volle huizen. Daar bleven slechts weinigen onaangetast: de komma-bacil verspreidde zich door de stad, om arm en rijk ten grave te sleepen; maar toch duizend slecht behuisden tegen één, die licht en lucht geregeld toeliet in zijne woning. Als het dammetje van het kleine slootje breekt, waarin vlas geroot wordt, dan sterft ook de visch in den helderen stroom aan het giftige water, dat hij niet ziet.

Ons tweede geneesmiddel is de lucht. We kunnen hier niet over hare samenstelling uitweiden: de geleerden hebben uitgerekend, dat er voor de ademhaling van menschen en dieren, voor de verbrandingen, gistingen en verrottingen dagelijks ruim drie en een half millioen ton (een ton = 1000 KG.) zuurstof noodig is. Zoo wijs en goed is de schepping echter ingericht,

Sluiten