Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den ouden tijd. Eene sterke macht ter zee zou ons nu gevaarlijk worden: Duitschland en Engeland zouden ons tot bondgenooten begeeren! Maar een landleger is onschuldig. Ieder gunt ons eene macht, die wel zoo groot is als twee Duitsche legerkorpsen. Onzerzijds zou het ook niet Christelijk zijn, te willen vechten te land: wij presenteeren de rechterwang, als men ons op de linker slaat, en ook de broek aan den onverlaat, die ons de jas uittrekt. Doch soldaten moeten er zijn en er is plaats noodig voor officieren. Zijn er niet een menigte jongelui van goeden Christelijken huize, die niets om handen hebben? * Hoe voortreffelijke leerschool het leger is, blijkt van dag tot dag. Is niet kapitein Pop bekwaam bevonden, om bevorderd te worden tot directeur-generaal van posterijen en telegraaf?

O, nooit waren de gemoederen zoo vredig en blij gestemd als in deze dagen. Alles draagt den Christelijken stempel, ademt den Christelijken geest, is doortrokken van het zout der Christelijke overtuiging. .

De verbroedering wordt steeds inniger: Katholicisme, Calvinisme, spiritisme, socialisme, ze roemen alle op den gemeenschappelijken wortel en zenden hunne apostelen uit, om het den

geloovigen volke te verkondigen.

Het geloovige volk betaalt ook gaarne, a\ ant wie een isme bedient, moet van het isme leven. Dat is een oude,

geopenbaarde regel.

Foei over den tijd, toen Domela Nieuwenhuis eenzaam zat

in de Tweede Kamer, genegeerd door de overige negen en negentig!

De Christenen van heden hebben het ongelijk hunner ongeloovige voorgangers ingezien: de acht socialisten worden nu als echte collega's behandeld. Ze zullen zesmaal acht worden. Er is ook een Christel ij k socialisme gekomen, zoodat weldra ieder met roem zal zeggen: ook ik ben een socialist.

Och, wonderschoone harmonie der wereld, waarin de zeven hoofdzonden hetzelfde blijken te zijn als de zeven hoofddeugden: alle uit den gemeenschappelijken wortel. Looft, looft onzen onvolprezen tijd! 't Is eene hemelsche vreugde, zooveel eendracht, vrede en blijdschap te aanschouwen en te helpen bezingen.

Sluiten