Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In vier eeuwen maakten ze het landschap Cromstrijen tot

wat het thans is.

En tien menschengeslachten vonden loon op noesten arbeid. Ambachtsheeren regeerden, zooals hun recht en hun plicht was, in de polders, de dorpen, de kerken en de scholen, —

hunne scheppingen.

En men leze in de geschiedenis na, hoe zij het gedaan

hebben!

Het heeft nooit ontbroken aan predikanten en onderwijzers in Cromstrijen, er is steeds goed en goedkoop recht gesproken, er heeft altijd eene hooge mate van welvaart geheerscht, er is steeds in vrede en eendrachtige samenwerking geleefd met de

buren. ,

En de water- en rietwoestenij is geworden tot meer aan

vijfduizend hectaren bouw- en weiland, zoo vruchtbaar als nergens elders.

Nadat Karei V in 1525 het gebied van Cromstrijen met eenige stukken gronds had vergroot, stelde hij de erfpacht op

tachtig gulden. , c. .

De zoon des Keizers werd in 1581 afgezworen en de Staten

van Holland gingen over zijne bezittingen beschikken.

Ambachtsheeren betaalden trouw de erfpacht van tachtig

gulden aan de schatkist. ..

In 1731 verkochten de Staten de heerlijkheid Strijen met

de uit Cromstrijen te trekken tachtig gulden aan Mr. Mattheus

Lestevenon, die toen heer van Strijen werd en als zoodanig

opvolger van Keizer Karei. _

En ambachtsheeren betalen elk jaar de erfpacht aan den

heer van Strijen tot op dezen dag.

De Revolutie ontnam hun de regeering in polders en gemeenten.

Doch zij bleven aldoor zonder morren de erfpacht daarvoor betalen. Zij betalen thans nog voor rechten, die hun reeds lang zijn ontroofd.

Heeft de Staat zich ontrouw getoond aan de bezworen en bezegelde overeenkomsten en verdragen, Ambachtsheeren van Cromstrijen hebben er zich eerlijk aan gehouden.

Heeft de Staat hun de oude rechten ontnomen zonder schadeloosstelling, hij deed het krachtens het recht

vandensterkste.

Belet de Staat de verdere uitbreiding van het grondbezit, belemmert hij de landaanwinning, laat hij het slib zich als van-

Sluiten