Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de negentiende eeuw gekomen. Napoleon maakte de eerste: hij had ze noodig voor zijne heirscharen.

En alles wordt thans met stoom gedreven. Naalden en spelden, pennen en zwaarden, het meest gewone katoentje en de fijnste zijden weefsels, ze komen uit fabrieken, waarboven zwarte rookwolken van het werk daar beneden spreken. Ze zullen verdwijnen, die wolken en die zwarte muren en hooge schoorsteenen. de techniek der twintigste eeuw zal ze overwinnen.

Met het stoomverkeer te land heeft dat op z e e gelijken tred gehouden. In 1819 gelukte het Fulton, met het stoomschip Savannah den Atlantischen Oceaan over te steken in 26 dagen; hij had nog 8 dagen moeten zeilen. Van 18 Augustus tot 12 September 1833 maakte het stoomschip Royal William de reis van Amerika naar Europa u i tsluitend met stoomkracht. Van toen af kreeg de vaart steeds geweldiger omvang; in 1845 kwam de eerste schroefboot over den Oceaan en weldra begonnen de raderbooten van den grooten plas te verdwijnen. Men stoomt nu van Amsterdam naar New-York in 10 dagen, van Hamburg over HÉvre naar New-York in 10 tot 12 dagen, van Londen door het Suez-kanaal naar Bombay in 25 dagen, van Brindisi naar Batavia in 27 dagen, van Bremen naar Shanghai in 35, naar Australië in 50. Kortom, overal heen, op bepaalde dagen en uren, onafhankelijk van weer en wind; slaapkamers, badkamers, bibliotheken, muziek- en rooksalons en prachtige eetzalen zijn aan boord en een geoefend muziekcorps geeft morgen- en avondconcerten, opdat niemand zich vervele.

En ook ter vischvangst trekt men per stoomtrawler. Engeland bezit vele honderden van die scheepjes en een aanzienlijk vlootje Duitsche bevischt de Noordzee. Wij, die ons steeds op de beteekenis onzer visscherij beroemd hebben, zijn in dit opzicht een weinig achter: wij maken nog bommenhavens,

iets museumachtigs.

Het Britsche Rijk had in 1895 eene handelsvloot van 6,231 stoomers, Duitschland telde er 936, Frankrijk 461, Noorwegen 286, Nederland 227» Italië 203, de \ereenigde Staten 486. En zoo voort. Het aantal s t o o m v a a r 11 ij n e n bedraagt 171. Ze bezorgen de zwaarste lasten en voor eén stuiver uwe briefkaart naar den ommekant van den aardbol.

Het aantal stoommachines, die in onze dagen arbeiden, bedraagt over de geheele wereld ongeveer twee millioen en werkt met meer dan zestig millioen paardenkracht.

Sluiten