Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WERELD IN!

(1868. 1890.)

jn zoon, het uur des afscheids is gekomen: gij hebt reeds vaarwel gezegd aan uwe schreiende moeder.

En zoo er ook tranen in mijne stem zijn, het zijn tranen van vreugde over welvolbrachten arbeid.

Een en twintig jaren heb ik voor u gewerkt, en een twintig jaren lang waart gij mijne hoop, mijn loon, mijne blijdschap.

Mijne zorg voor u houdt heden op; mijne hoop, mijn loon en mijne blijdschap zult gij wel altijd blijven.

Want uw hoofd en uw hart zijn gevormd en gij

... m n 1

zijt voor den strijd om het bestaan gewapena.

Morgen treedt gij uw nieuwen werkkring in en zijt gij veertig uren gaans van mij verwijderd.

En zeker zal het u wèl gaan, als gij oplet; want oplettendheid is het ééne noodige, om te slagen in de

wereldsche wereld.

Dien uw patroon met al uwe krachten; vereenzelvig u met hem, opdat gij eenmaal, zelf patroon geworden, moogt weten, hoe een goed ondergeschikte behoort te wezen, en moogt gevoelen, wat aan een goed ondergeschikte toekomt.

Sluit u steeds aan bij de weinigen, die gij als uwe meerderen zult erkennen, maar voeg u nimmer, nimmer bij den grooten hoop; het is beter, geheel alleen te staan, want dat staalt de krachten en geeft gelegenheid tot denken en vinden, dan verloren te gaan in de massa en de middelmatigheid.

En koop nimmer eenen vogel, zoolang gij geene kooi in eigendom bezit, noch eenen nachtegaal, zoolang gij niet verzekerd zijt, steeds meelwormen te hebben.

Als gij eene vrouw wilt nemen, raadpleeg niet alleen uw hart, maar geef aan uw hoofd de beslissende stem.

Sluiten