Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want het verstand is het, dat den mensch onderscheidt van de dieren, maar niet de tocht des harten.

Let vooral niet op rijkdom, want uwe vrouw moet u kunnen achten en eeren om uwen arbeid en uwen ijver.

Let ook niet op schoonheid, want niets is zoo vergankelijk.

Let ook niet op goedigheid, want dat is dikwijls niets dan gebrek aan weerstandsvermogen.

Maar let op de moeder en let nogmaals op de moeder; en let op de moeder ten derden male.

Aangezien de dochter wel uwe bruid zal zijn, doch het later zal blijken, dat gij getrouwd zijt met de moeder.

Want sterk zijn de wortels van den eik en van de winde en van het hoefblad, en ze zitten diep in de aarde, zoodat ze niet uit te roeien zijn;

Maar sterker zijn de wortels der erfelijkheid en ze zitten

nog dieper.

Veel leed is er op de wereld, veel gebrek, veel ellende; velen verwenschen den dag, waarop zij geboren werden, mitsgaders degenen, die hun het leven schonken.

Als gij oplet, zult gij spoedig ontdekken, dat de oorzaak, de eenige oorzaak ligt in de onberaden huwelijken.

En de wijzen hebben gezegd, dat negentig ten honderd van de huwelijken onberaden zijn.

Het getal der wijzen is gering, mijn zoon, doch groot het getal der dwazen, want zij vormen den grooten hoop.

Gij hebt hooren zeggen: stel niet uit tot morgen, wat gij heden nog doen kunt.

Maar ik zeg u: stel alles uit tot morgen, wat gij heden niet behoeft te doen.

Want er is veel raads in eene eenzame wandeling en veel baats in een weldoorslapen nacht.

Ook zegt men vaak: zet de tering naar de nering.

Doch ik druk u op het hart: zet de nering naar de tering.

Vraag niet aan anderen, dat zij uw loon verhoogen: verhoog het zelf door meerderen en beteren arbeid.

Zoek eer en geluk in uw werk en de rest zult gij voor het oprapen hebben.

En als gij meent, dat er iets te herzien valt, herzie haastiglijk u zeiven.

Aanvaard mijn laatste geschenk: een slijpsteen, waarop gij uw scheermes kunt aanzetten.

Het is een uitgelezen en beproefde slijpsteen, de beste uit vele.

Sluiten