Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overvloed en beste kwaliteit aan degenen, die ze door arbeid en wijsheid verdienen.

Maar wee u, zoo gij blijft by uw moeders pappot en zoete koek: uw leven zal slavernij zijn zonder eer en met gering loon.

In het vreemde gewest zal men u hoogachten en gij zult er uwe vrouw kiezen onder de schoonste van het land.

En als gij mijne raadgevingen en leeringen voortplant, zal uw nageslacht talrijk zijn als het zand der zee en verspreid worden over den ganschen aardbol.

Maar het geslacht dergenen, die blijven op den klont van hunnen erfelijken grond, zal vergaan in tering of in idiotisme; God wil de kruising der rassen.

Vrees de woestijnen niet, mijn zoon, want er zijn spoorwegen, trams en kameelen: uw nageslacht behoeft geene knikkende knieën, geen drupneus noch pijnlijken trek te erven, zoozeer zijn de tijden verbeterd.

Het zwaard uws vaders kan ik u niet geven, want ik heb nooit een zwaard gedragen; maar goede raad is beter dan zelfs het zwaard Balmung van den held der Nevelingen.

Dit nu is goede raad: sta vroeg op, vroeger dan uw buurman, die zijne koeien gaat melken in de weide, vroeger dein zijn haan, zoodat gij dien hoort kraaien.

Wie vroeg opstaat, verovert tijd, en tijd is money, zooals de Amerikaansche profeet Jonathan zegt; zoodat hij melk en eieren in overvloed van zijnen buurman kan koopen.

Zet uwe oogen en uwe ooren open, want daartoe zijn ze u gegeven; wie niet oplet in deze schoone wereld is ganschelijk verloren.

De oplettendheid der oogen en ooren verschaft geurigheid aan den neus, zoetigheid aan den mond en volzaligheid des gevoels; maar het geslacht der onoplettenden zal gewisselijk verarmen.

Ga niet onder eenigen bond, mijn zoon, noch onder eenen aristocratischen, noch onder eenen profetischen, noch onder eenen socialistischen, noch onder eenen Malthusiaanschen.

Ga ook niet onder de afschaffers, noch onder de vegetariërs, maar wees gij vrij en wijs en sterk en laat niemand op uwen rug kruipen.

Wees vooral moedig onder alle omstandigheden, want moed is de hoogste en edelste der deugden.

Vrees den dood niet, want voorwaar ik zeg u: gij zult niet sterven, zoolang gij niet wilt.

Als ziekte u bekruipt en gij wilt er niet aan sterven, dan zal zij u gewisselijk niet overwinnen en gij zult genezen.

Sluiten