Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koningen waren het en werklieden, rijken en armen, beroemden en onbesprokenen, — naar de wisselingen der tijden en naar de gaven, die de Regeerder der wereld wilde schenken.

Maar altijd was de glimlach des kinds het geluk der liefderijke moeder, die niets anders eischte tot loon voor hare zorgen en opofferingen.

En altijd was de hoopvolle zoon de trots des vaders en de beminnelijke dochter de lust zijner oogen.

Hoe dor de geslachtslijst ook schijne, zij spreekt van liefde en van zonde, van vreugde en lijden tot het gemoed dergenen, die de geschiedenis kennen.

Luistert ook naar den inhoud van uw eigen familieboek, kinderen; ik lees het u voor, gelijk mijn vader het mij gedaan heeft, maar met uwe namen vermeerderd.

En gelijk ik dit nu doe, doet gij het, als ik er niet meer zijn zal; doet het dan ter gedachtenis van mij en van uwe moeder.

Zoo blijven de voorouders in . het geheugen en de harten der kinderen voortleven; allen worden geëerd en herdacht en niemand wordt vergeten.

Opdat volbracht worde het gebod: eer uwen vader en uwe moeder; en vervuld de belofte des langen levens op aarde.

En zoo er een arm mocht zijn onder de nakomelingen uws overgrootvaders: zorgt, dat hij niets vrage aan menschen, die verder van hem af staan dan gij; helpt en steunt hem, opdat zijne en uwe eer niet gekrenkt worde.

En zoo er een zich eenzaam gevoelt, roept hem tot u en herinnert er hem aan, dat gij zijt van éénen bloede.

Sluit u aaneen in deze steeds voller wordende wereld; handhaaft elkander, zorgt voor elkander; steunt de weduwen en voedt de weezen liefderijk op: gij zijt er de naasten toe.

Opdat, allen hetzelfde doende, de maatschappij beter worde en Gode welgevallig.

Arbeidt en ijvert op alle werkdagen.

Ik spreek mijne zegenbede over u uit, gelijk mijn vader het gedaan heeft over mij en zijn vader over hem tot in de duisterste eeuwen; gelijk gij het naar mijn voorbeeld doen zult over uwe kinderen.

Wordt steeds krachtiger en edeler, grooter en menigvuldiger; God late zijn aanschijn over u lichten en vergunne het u, dat gij velen gelukkig moogt maken.

Want dit is het grootste geluk op aarde!

Sluiten