Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beminnelijkheid is sterker dan de wijsheid: zij spreekt zegevierend, waar men twijfelt, en beslist met eenen glimlach.

De alverwinnende beminnelijkheid der vrouwen zal eenmaal de volken dwingen, hunne krijgers de helmen af te nemen en aan de nachtegalen der valleien te vergunnen, er hunne nesten in te bouwen.

Zoo gij in beminnelijkheid uwe levensbaan doorloopt en uwe levenstaak volbrengt, mijne dochteren, zullen er op uwe zachte stervenssponde liefelijke tafereelen gaan voorbij de oogen uws

geestes. .

En in schoonheid zult gij terugkeeren naar het Vaderhuis,

waar geene gebeurtenissen den tijd meer meten.

Sluiten