Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

In den titel „Dynasliën en Staatshoofden der nieuwste Geschiedenis" ligt de inhoud van dit boek zeer

beknopt opgesloten. Immers dit werk bevat de stamlijsten van de voornaamste regeerende en niet-regeerende

vorstenhuizen der wereld, alsmede de laatste Pausen, de presidenten van sommige republieken, de kanseliers van het Duitsche Rijk.

Alleen op de nieuwste of liever op de allernieuwste geschiedenis heb ik bij de samenstelling van dit werk mijn oog gericht. Daardoor toch won het boek - zoo meende ik - niet alleen aan actualiteit, maar ook de omvang werd er niet weinig door beperkt, hetgeen men als een voordeel kon beschouwen.

Met het oog op de eigenaardige moeilijkheden, aan het ontwerpen van stamlijsten verbonden, heb ik den aanvang van iedere genealogie willekeurig gesteld. Nochtans vangen bijna alle genealogiën op het einde der 18de of in het begin der 19de eeuw aan.

Dat behalve Geschiedboeken en encyclopediën de „Almanach de Gotlia", het diplomatieke orakel, eene der hoofdbronnen was, zal wel niemand verwonderen.

Naast iedere stamlijst staat de naam van het te behandelen vorstenhuis, terwijl daaronder de hoofdgodsdienst afgedrukt is. Mocht een persoon der dynastie eenen anderen godsdienst dan den hoofd-godsdienst

van het vorstenhuis belijden, dan zal van deze bijzonderheid onder den naam van dien persoon melding gemaakt worden.

Bij regeerende vorsten of vorstinnen en staatshoofden zullen de jaren, waarin hun bestuur aanving

Sluiten