Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is nog iets, dat ons in het hier ontwikkelde standpunt nog versterkt.

De bediening des Nieuwen Testaments, of des Evangelies, is een bediening des Qeestes, zoo leert Paulus in 2 Cor. 3, en de dienaars daarvan zijn dienaars niet der letter maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Met deze letter wordt zeer zeker bizonder bedoeld de wet door Mozes gegeven. Maar in breeder zin wordt er mede bedoeld, dat zij dienaren zijn niet van het Woord in bloot uitwendigen zin en afgedacht van de het Woord krachtig makende werking des Geestes. Zij zijn dienaars des Geestes, en de hun toebetrouwde bediening is „de bediening des Geestes". En dit wil ongetwijfeld zeggen, dat het niet maar het bloot uitwendige Woord op zich zelf is, dat mèt hen komt, en dat het niet maar dat bloot uitwendige Woord op zich zelf is, dat komt overal daar waar God het Woord zendt door Zijn Kerk, maar dat dat Woord, door de Kerk gebracht, hoe uitwendig en krachteloos het op zich zelf en zonder den Geest ook zij, niet, en nooit op zich zelf staat, maar dat het, daar het het Woord des Geestes Gods is, ook nimmer door den Geest verloochend of verlaten wordt, en dat de Geest er niet anders dan Zijn werk door doet, naar Zijn altijd dóórgaand welbehagen.

En voorts wil het zeggen, dat die dienaren die van dat Woord de aangestelde dienaren zijn, hiermede zijn, niet dienaars van een bloot uitwendig en krachteloos Woord, geheel los van den Geest, W'ens Woord het is, maar dat zij, het Woord van Gods Geest bedienende, hiermede in den dienst van dien Geest staan, en indien gij het goed verstaat, met dat Woord dien Geest brengen, daarom omdat Gods Geest onafscheidelijk is van het Woord, — al verstaan wij dit niet in Lutherschen zin. Immers, een uitwendig locale gebondenheid van den Geest, aan het Woord in zinnelijk hoorbaren zin, en een in-zijn van den Geest in het gehoorde Woord wat zijn uitwendige zijde betreft, dit is ongerijmd en den H. Geest onwaardig.

Maar overigens, God kan Zijn Woord daarom dat het Zijn Woord is, niet alleen laten en niet verlaten, maar Hij geeft er getuigenis aan, en het doet al wat Hem behaagt. Want het snijdt

Sluiten