Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het licht Gods voor eens en voor goed ontstoken wordt, om van lieverlede alle deelen en schuilhoeken des harten in te nemen.

En deze kracht van het Woord Gods is niet iets natuurlijks. Maar het is een kracht natuurlijk tot dat Woord behoorende. Want indien wij eens zullen onderscheiden : gelijk het scheppende of raad-beschikkende Woord Gods geschikt is dit te werken, en te scheppen wat God behaagt, door den Geest, — zóó ook het Woord Gods hetwelk is de openbaring Zijner waarheid. De eigen taak van dit Woord Gods is te verlichten, plaats te maken voor die waarheid, of anders gezegd: de duisternis die er tegenover staat te verdrijven. Dit is het eigen werk van dat Woord, welks bedoeling is: te openbaren of waarheid mede te deelen. En ook dit Woord is tot hetgeen waartoe God het zendt, bekwaam. Gelijk al Gods werken en daden juist geschikt en voldoende zijn tot hetgeen waartoe God ze doet. Gods Woord dat schiep, is daartoe machtig, en het schept. En het Woord Gods, hetwelk openbaart, is daartoe machtig. Het is machtig hun waarheid te openbaren die daarvoor nog geheel gesloten zijn, dat is: aan onwedergeborenen. Het is daarvoor, want het is het openbaren Gods, het doordringen van Zijn licht. Waar menschen hier machteloos en als voor een dichten muur staan, daar schept Hij licht, want daar wordt het: in Zijn licht, hoe dik onze duisternis ook ware, zien wij het licht. Gelijk Gods Woord machtig is te scheppen waar niets was, alzoo is ook het Woord Gods, dat ter openbaring uitgaat, machtig daar te openbaren en de waarheid te doen aanschouwen, alwaar tot dien stond niets daarvan was. Want, kunnen wij met onze stikdonkere duisternis het beletten, als God met Zijn openbarend Woord belieft te schijnen in ons hart?

Zoo is het dan niet iets ongerijmds, te zeggen, dat God de wedergeboorte werkt door Zijn Woord, ook niet: door Zijn Woord dat gepredikt wordt, — tenzij men zou willen zeggen, dat dit gepredikte Woord op zich zélf staat, en dat God het niet gebruikt om Zijn eigenlijk Woord te verkondigen, of duidelijker gezegd: dat het eigenlijk niet is een verkondigen van het Woord Gods. Doch de waarheid is, dat God Zijn eigenlijk Woord overbrengt door gebrekkige middelen, hetgeen den

Sluiten