Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de vraagstukken van dien tijd waren dus op zich zelf zeer zeker van gewicht, maar wat de Christenen toen „voorbijzagen is dat waar het bestaan en de bloei van Christus Kerk zelf op het spel staan, elk ander vraagstuk zijn overwegend gewicht en belang inboet". „En nu reeds twaalf, der.,en eeuwen fang plukken hun nakomelingen de wrange vrucht van wat toen deliam opkwam, door de Christenen van alle gading verzond.gd, verzuimd en misdaan is," welke wrange vrucht bestaat in de aan

gewezen jammerlijke gedeeldheid. . ... . .

De zin is dus duidelijk. Met den Islam in het verschiet had men die dogmatische geschillen moeten laten rusten, ten einde boven alles de onderlinge eenheid niet te schaden. Want waar he bestaan en de bloei van Christus' Kerk zelf op het spel staan, boet elk ander vraagstuk zijn overwegend gewicht en belang in

Toch kunnen wij voor ons haast niet gelooven, dat de zoo terecht hooggeachte schrijver wil zeggen,wat hier feitelijk staat, dat n 1 zii die voor de zuivere waarheden waarom het toen ging, opkwamen, hierin gedwaald hebben, en voordie waarheden, hoewel zij zagen het toenemen van de dwaling 1liever maar niet hadden moeten strijden, ten einde de rust en h ermede de eenheid niet in gevaar te brengen, met het oog °Phet§ev*a van buiten Wij voor ons altans zijn van die meening met. W j gelooven, dat tit dezen prijs de eenheid te duur zou gekocht

rijn Het iswaar.de eenheid zou waarschijnlijk zijn bewaard

gebleven, maar de zuivere waarheid zou almeer in de dwaling

°nHetgkglinkt overtuigend, dat waar het bestaan en de bloei van de Kerk des Heeren zelf op het spel staan, elk ander vraagstuk zi n overwegend gewicht en belang inboet. Doch hierop moet toch noodzakelijk nog het een en ander opgemerkt worden. Ten eerste dit, dat het bestaan en de bloei van de Kerk eigenlijk lm op het spel staan. De vijand legt het daar altijd op toe, ook als alles zwijgt als in stille rust, onder de hoede der Kerk. Altijd staat de vijand voor de poort, hetzij meer, hetzij minder in het oog loopend. Bovendien, dat wegens den zichtbaren opze der vijanden het bestaan en de bloei der Kerk zóó direkt op het spe zouden staan.dat elk ander vraagstuk b.v. in ons land zijn overwegen

Sluiten