Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewicht en belang zou inboeten, — zooveel is zeker, dat ten minste ons kerkelijk leven, blijkens zijn velerlei werkzaamheid, daarmede gansch niet accoord gaat. Daarbij komt, dat het wel degelijk, ook op natuurlijk gebied, kan gebeuren, dat gevaar van buiten, hoe ernstig ook, de oogen nog niet mag doen sluiten voor levensvragen van binnen. B.v.: in een langdurig belegerde vesting gaat het niet altijd aan, om ook aan zulke vraagstukken, die het inwendig welzijn betreffen, het zwijgen op te leggen.

Ook predikt de Apostel er in 1 Cor. 1 : 10 tegen, dat de eenheid zou moeten gezocht worden door bemanteling der leergeschillen, maar leert, dat die eenheid moet bevorderd door er toe te komen om hetzèlfde te spreken en te gevoelen. Paulus zegt niet, dat de Christenen, die verschillen van gevoelen, moeten samengevoegd worden, door hun verschil van geen beteekenis te achten en er overheen te praten, maar dat zij moeten samengevoegd zijn in denzèlfden zin en in hetzèlfde gevoelen. Waarlijk, de Apostel predikt geen onverschilligheid wat betreft richting in de voortgaande ontwikkeling der leer: hij leert dat men moet acht hebben op de leer, en bewaren de gezonde leer. Hier bidt hij feitelijk door den Naam onzes Heeren Jezus Christus, dat men bij verschil, moet trachten elkander te verstaan, en het met elkander moet trachten eens te worden.

Maar, zegt de Heraut: op den weg van dat „theologisch getwist" verkoelt de liefde; men wint niet, maar stoot van zich af. Dit vinden wij zeer treurig, en niet in den geest des Apostels. Is het dan onder broeders niet mogelijk, om broederlijk samen te spreken? Waarlijk, dit oordeelt ons, en meest hen die zóó hoog gezind zijn. Broeders, laat ons hiertegen strijden, en elkander niet afstooten, maar van harte aannemen, omdat wij elkander zoozeer noodig hebben, inzonderheid bij het onderzoek van ingrijpende geschilpunten in de leer.

Ten slotte nog dit: men heeft er ons aanmerking overgemaakt, dat wij den term „nieuwere richting" hebben gebruikt. Wij erkennen, dat historiekenners op het eerste gezicht zich hieraan eenigzins kunnen stooten. Voor het tegenwoordig geslacht is de bedoelde richting echter wel een nieuwe, en een ieder begrijpt dan ook

Sluiten