Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord: waarvan men in twijfel is of ze wel geoorloofd is Nu moeten wij echter reeds eenigzins van wal steken. Het woord mathèteusate, hetwelk vertaald is door: „onderwijst , kan hier ook wel overgezet worden door: maakt tot discipelen. Deze vertaling die niet onwaarschijnlijk de juiste is, geeft niet

geheel denzelfden zin als de gewone.

Bit de eenvoudigste opvatting, welke wij nü nog vasthouden, geeft het deze gedachte, dat hetgeen aan het bedienen van den Doop moet voorafgaan dit is, dat iemand tot een d i sc i pel moe gemaakt zijn. En wat was nu een discipel? Een discipel was een leerling, of volgeling van Jezus, die Zijn Woord hoorde en Zijn onderwijs aannam. Over de mate wordt hier niets gezegd. Indien niet kon geloochend worden, dat iemand, - hoewel misschien niet door wedergeboorte, - een discipel van Jezus was, dan moest hij gedoopt worden. Want of het al of"ietd°°J wedergeboorte is, wie kan dit uitmaken? Of kan iemand die het ware leven mist, geen discipel of volgeling van Jezus zijn to zekere hoogte, geen hoorder tot zekere hoogte, !?een ci,e zich

onderwerpt voor het uiterlijke en voor de mensche^*" J*Z"St en aan Zijn Woord? Kan het niet zijn, dat iemand dat doet zonder de wedergeboorte te bezitten, uit bijoogmerken, en zelfs ook tot zekere hoogte in oprechtheid, n.1. zooals bij hen die wanneer vervolging ontbrandt om des Woords wil ^en^an, daarom, omdat het geen diepte van aarde bij hen had, maar d e töch — naar de mate van de algemeene genade die zij ontvangen hebben, - het Woord hebben aangenomen en Jezus daarnevens, maar niet tot zaligheid. Want er is een volgen van jezus en aannemen van Zijn onderwijs uit zulk een overtuiging die wel waarlijk eerlijk een overtuiging is, maar bloot een zekere overtuiging des gewetens ten gevolge van eemge verlichting die echter niet diep genoeg gaat, noch over zich zeiven, noch over den Christus, maar toch zoo, dat de stem des gewetens en

en een slaafsche vrees dwingen om Jezus te volgen en Zijn Woord

tot zekere hoogte aan te nemen. Dit zijn discipelen van Jezus, niet in dien geestelijken en diepen zin als de oprechten onder Gods volk dit zijn, maar zoover als zij het zijn, zijn zij het en dat zelfs niet in oneigenlijken zin, maar wezenlijk. Zoo noemt de

Sluiten