Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten allen twijfel stelt. Waarom zou dit onder het Nieuwe Verbond ten opzichte van den Doop wél zoo zijn? Is er zulk een verschil tusschen besnijdenis en Doop, dat hetgeen bij de bediening der besnijdenis niet plaats vond, juist bij den Doop wèl moest geschieden. De besnijdenis rustte niet op wedergeboorte of de onderstelling daarvan. De Doop zou wèl rusten op plaats gevonden wedergeboorte of ten minste deze onderstellen? En op welkeen gewichtigen grond moet zulk een volstrekte omkeer van gedragslijn rusten ?

Alzoo, waarom toch zou hetgeen bij de bediening der besnijdenis onder het Oude Verbond beslist niet zoo was, — nü, ten opzichte van de bediening des Doops onder het Nieuwe Verbond wél zoo zijn? Zoekt men den grond misschien daarin, dat de Kerk is de vergadering der geloovigen, terwijl toén de Kerk immers was het volk Israël, en dus in dien tijd het vleeschelijk behooren tot dat volk iemand ook tot de Kerk van dien tijd deed behooren?

Wij moeten dit even nader beschouwen, om te zien of hierin een reden ligt om te erkennen, dat altans de bediening des Doops in de dagen des Nieuwen Test., zou onderstellen de wedergeboorte. Dat de Kerk is de vergadering der geloovigen, was wezenlijk ook in de dagen des Ouden Verbonds alzoo. En daartegenover staat dit, dat ook in den tijd des Nieuwen Verbonds deze waarheid niet zóó mag opgevat worden, alsof er tot zekere hoogte, in de Kerk van nu niet velen zouden zijn, die er naar hun verborgen bestaan en geestelijkerwijze niet in zijn. Toch bestaat er in dit opzicht in de Kerk des Nieuwen Test. wel eenig verschil met den toestand onder het Oude Verbond. Het is dit dat hetgeen eerst scheen de Kerk of het volk Gods als zoodanig te zijn, nu helder geopenbaard is als te zijn niet het eigenlijke volk Gods. Dat de Kerk is de vergadering der oprecht-geloovigen, was ook onder het oude Test. in den grond der zaak wel waar, maar was toen nog niet klaar geopenbaard. Maar onder de dagen des Nieuwen Verbonds eerst zouden zij éllen den Heere kennen van den kleinste af tot den grootste' toe, want de Heere zou Zijn wet in hun binnenste geven.

Klaar is hieruit, dat het bloot uitwendige volk Gods, anders: de schare der doode leden in de Kerk, in de dagen des

4

Sluiten